Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Detaljplan för Ringblomman m fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en centrumnära förtätning med bostäder och/eller förskola. Detta genom att möjliggöra fler byggrätter, öka byggrätter samt genom att tillåta bostäder samt förskola genom ändrad planbestämmelse där det enbart har varit samlingslokal eller handel tidigare. Det ingår även att göra den befintliga bebyggelse planenlig. Planen syftar dessutom till en ny koppling mellan Åsevadsgatan och Älgerumsvägen genom att Jacobs gränd och Lillgatan byggs samman.

Stora delar av planen ingår i området som betraktas enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017 (95 §) som “kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde” enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §) Två av de befintliga byggnaderna pekas ut som kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader, samt två byggnader som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför ingår det även i syftet att gynna ett bevarande av planens kulturhistoriska värden.

Planområde kv. Ringblomman m.fl.

Planområdet är beläget i centrala Mönsterås samhälle. Området sträcker sig från kv. Svalörten i väst till fastighet Lagboken 1 i öst och avgränsas i nordväst av kv. Smörblomman, i norr av kv. Snödroppen, i nordöst av fastighet gladan 5 och Storken 4. I sydväst avgränsas området av kv. Balken och i sydöst av kv. Kroken.

Till planen finns ett planprogram som antogs 2016. http://www.monsteras.se/asevadsgatan

Utredningen för kulturhistorisk miljö i centrala Mönsterås finns på: http://www.monsteras.se/Nyheter/Kulturhistoriskt-vaerdefulla-bebyggelsemiljoeer-samlade-i-ny-rapport

Planförslaget var ute på granskning mellan 9 juli och 20 augusti 2018. Detaljplanen fick lagakraft 2018-10-25.

Senast kontrollerad: 2018-10-30.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier