Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2018 » Århult 3:102, 3:100 m.fl.

Århult 3:102, 3:100 m.fl.

Ortsanalysen för Blomstermåla, Mitt Blomstermåla, från 2016 visar hur medborgarna i Blomstermåla vill se en centrumutveckling med ett mer attraktivt och levande centrum, mer vegetation samt att fler bostäder byggs i centrumnära läge.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från gällande plan, där det nya planförslaget möjliggör minskning av hårdgjorda ytor, som idag till stor del består av parkering. Istället möjliggörs torgverksamhet, som tillåter en grönare mötesplats i det offentliga rummet. Planen möjliggör även för utökad byggrätt och tillåter en service- och centrumnära förtätning med direkt anslutning till kollektivtrafiken.

Planområdet är beläget i centrala Blomstermåla, i anslutning till buss- och tågstationen. Området består i dag av en större parkeringsyta och en mindre parkeringsyta närmast busstationen, sydväst om planområdet. Här finns hälsocentral, bank, apotek, gym och en närbutik. Planförslaget möjliggör att minska parkeringsytan på torget, och istället kunna få till en attraktiv mötesplats mitt i centrala Blomstermåla. Ny bebyggelse kan rama in torget och få ett mer sammanhållet centrum. Ett högre hus i sydvästra delen av planområdet kan bli ett landmärke för torget.

Detaljplanen var ute på granskning mellan 26 april fram till 18 maj. Detaljplanen fick lagakraft 2018-10-25.

Senast kontrollerad: 2018-10-30.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier