Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Boende » Radon

Radon

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i en bostad är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Förhöjda  radongashalter inomhus kan orsaka lungcancer. Risken ökar om man är rökare. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.  Radon kan tas sig in i bostaden från marken, genom dricksvattnet eller komma från byggnadsmaterial.

Radongas kan bara upptäckas genom mätning

Man kan bo i ett hus med höga halter av radongas inomhus utan att ana det. Det finns bara ett sätt att få kunskap - att mäta!

Halten i huset beror på många saker. Sprickor eller otätheter i grundplattan, otätheter kring vatten-, el- och avloppsrör, otäta luckor till fjärrvärmekulvert osv kan göra att radongas kommer in i huset från marken. Halterna kan därför variera mellan hus på samma gata.

Hur mäter man?

Radonhalten i bostaden mäts under vinterhalvåret. Radonmätning kan påbörjas från 1 oktober till sista februari. Spårfilmsdosor placeras ut i rum där du vistas mycket. Mätning ska göras under minst två månader, helst tre. Därefter sänds dosorna in för utvärdering. Svar kommer efter några veckor. Om det visar sig att radonhalten är hög - mer än 200 Bq per kubikmeter luft - rekommenderas åtgärder för att minska radonhalten. I sänkning av denna nivå diskuteras.

Radon i dricksvatten

Det kommunala vattnet innehåller inte radon. Vatten från enskilda bergborrade brunnar kan däremot innehålla radon, det är därför bra att låta undersöka radonhalten i vattnet. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för gratis radonmätning av enskild brunn.

Riktvärde för enskilda brunnar är 1000 Bq per liter. Över det bedöms vattnet vara otjänligt. Största hälsofaran med radon i dricksvattnet är att det övergå till luften och därmed andas in.

Åtgärder och bidrag

Beroende på om radonet kommer från mark, vatten eller byggnadsmaterial krävs olika åtgärder för att sänka radonhalten. Läs mer om hur det går till på Boverkets hemsida, se länk till höger.

Nu går det att söka om bidrag för radonåtgärder, se mer på Boverkets hemsida

Miljö- och byggförvaltningen kan lämna uppgifter om det redan finns en mätning gjord på din fastighet. Om den är äldre än 5 år är det lämpligt att göra om den.

Vilka företag som utför radonmätningar

Kontakta ett företag/laboratorium som analyserar radon i luft för att få ett pris på analysen och provtagningsmaterial och hur man går tillväga. Nedanstående företag finns registrerade som ackrediterade på swedac.se och analyserar utförda radonmätningar i inomhusmiljö;

Radonova 

Radonanalys GJAB 

Eurofins 

 

 

Senast kontrollerad: 2019-10-11.
 
Snabbval
Snabbval
Ackrediterade företag som gör radonanalyser
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier