Samverkan i länet

Krissamverkan Kalmar län är ett samlande begrepp för myndigheter, kommuner och andra organisationer som finns i länet och som i olika nätverk arbetar tillsammans med krishantering.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Den är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Krissamverkan Kalmar län på facebook.

Sidan granskad 7 mars 2022