Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Utredning och insatser för barn och unga

Du som är vårdnadshavare eller barn över 15 år kan ansöka om insatser hos socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Vid en ansökan inleds alltid utredning men en utredning kan också inledas efter en anmälan om barn som far illa.

Vid en anmälan om barn som far illa görs alltid en bedömning om utredning ska inledas eller inte. Vid behov utreds barnets eller ungdomens situation. Utredningen genomförs genom samtal med familjemedlemmarna och genom att uppgifter hämtas in från exempelvis skola, hälsovård eller annan instans som familjen har kontakt med.

Hur går en utredning till?

En utredning genomförs av en eller två socialsekreterare. Tillsammans med vårdnadshavare och barn (utifrån ålder och mognad) planeras hur utredningen kommer gå till.

En utredningsplan skrivs och innehåller vilka frågor som ska besvaras och vem socialsekreteraren behöver prata med. Samtal förs alltid med vårdnadshavare och barn om det inte anses olämpligt av någon anledning. Samtalen kan till exempel handla om hur barnet och föräldrarna mår, hur det fungerar hemma och i skolan, om det är något i familjen som är jobbigt ock så vidare.

Syftet med utredningen är att få en förståelse för hur barnet har det och om det finns behov av stöd och/eller skydd.

Socialsekreteraren behöver ofta prata med flera personer som har kännedom om barnet. Socialsekreteraren har rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en uppfattning om barnet. Vårdnadshavare får alltid information om vilka socialsekreteraren tar kontakt med.

Utredningen utgår från BBIC (barns behov i centrum) som är det arbetssätt som socialsekreteraren använder som stöd för att undersöka barnets behov.

Beslut

När utredningen är färdig har socialsekreteraren gjort en bedömning om barnets eventuella behov av stöd och/eller skydd. Målet med en utredning är att tillsammans med barnet och vårdnadshavare komma överens om vad som är bäst för barnet.

Utredningen kan leda fram till att barnet och/eller familjen erbjuds stöd. Det kan handla om stöd till vårdnadshavare i föräldrarollen, familjesamtal eller direkt stöd till barnet genom samtal av motiverande, stödjande eller behandlande karaktär.

Ibland avslutas utredningen utan att barnet eller familjen får stöd. Detta kan bero på att det visat sig att det inte fanns någon verklig oro, situationen kan ha ordnat upp sig under tiden utredningen pågått eller så vill familjen inte ha något stöd.

Det är bara när barnets hälsa och utveckling riskerar att skadas allvarligt som föräldrar kan tvingas ta emot stöd för sitt barn. I dessa fall bestämmer Förvaltningsrätten.

När en utredning är färdig sammanställs det som kommit fram under utredningen i ett beslutsunderlag samt beslut som de som berörs av utredningen har rätt att ta del av.

Överklaga beslut

Om du får ett beslut som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Information om hur du överklagar kommer tillsammans med ditt beslutsmeddelande efter en ansökan om bistånd. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Du kan även läsa mer om att överklaga beslut  på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet

Sekretess

All som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om familjer inte får lämnas ut till obehöriga.

Vad händer efter en utredning?

Om du eller din familj beviljas insatser från socialtjänsten kommer vi att vilja göra en planering av insatsen tillsammans med dig och din familj för hur insatserna ska genomföras. Insatserna kommer också att följas upp och utvärderas för att vi ska vara säkra på att du får rätt insatser och att din situation förbättras.

Du kommer att ha fortsatt kontakt med din socialsekreterare som också stöttar dig i kontakten med den som kanske blir din familjebehandlare eller kontaktfamilj.

Sidan publicerades 21 juni 2021