Felparkeringsavgifter

Om du bryter mot någon av de parkeringsregler som finns, kan du bli tvungen att betala en felparkeringsavgift. Hur mycket du måste betala beror på vilken regel du har brutit mot.

300 kronor i felparkeringsavgift gäller om du parkerat:

 • för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §)
 • med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
 • längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §)
 • utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
 • utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
 • framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
 • på en huvudled (3 kap. 55 §)
 • på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
 • inom område där fordon inte får parkeras
 • på plats där fordon inte får parkeras
 • på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
 • längre än tillåten tid
 • utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
 • utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts enligt antecknad överträdelse

500 kronor i felparkeringsavgift gäller om du parkerat:

 • på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §)
 • i en vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
 • på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
 • på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
 • mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
 • i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera (3 kap. 53 §)
 • inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
 • på plats där fordon inte får stannas eller parkeras

1000 kronor i felparkeringsavgift gäller om du parkerat:

 • för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Det vill säga parkeringsplats för rörelsehindrade.

Sidan granskad 4 januari 2024