Brandskyddsarbete

För att undvika att olyckor händer eller får svåra konsekvenser för liv, miljö eller egendom är det viktigt att arbeta med systematiskt och förebyggande brandskydd. Genom att arbeta med brandskydd kan vi minimera riskerna och förebygga olyckor.

Förebyggande arbete

Du som fastighetsägare och verksamhetsutövare förväntas arbeta med att förebygga olyckor enligt gällande lagstiftningar.

Räddningstjänsten utför tillsyn över LSO (lagen om skydd mot olyckor) samt LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor). Det är främst räddningstjänsten i Mönsterås som utför tillsynerna, men vi samverkar också med våra grannkommuner. Det gör att brandinspektören eller brandingenjören som gör tillsynen hos dig även kan komma från Högsby eller Oskarshamn.

Behöver du rådgivning eller information om det förebyggande brandskyddsarbetet kan du kontakta räddningstjänsten.

Lagen om skydd mot olyckor ändras från den 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Kravet att ägare till byggnader där det finns risk för brand, eller särskilda krav på brandskydd, ska göra en skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort. Ändringen påverkar inte ägarens ansvar för brandskyddet.

Systematiskt brandskyddsarbete

För att uppfylla lagkraven för skydd mot olyckor bör du som äger eller är utövare i en verksamhet arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i alla dina byggnader och anläggningar.

SBA innebär att en organisation ska planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och göra uppföljning av brandskyddsarbetet. Det är viktigt att SBA är en del av organisationens vardag eftersom det är till för att skydda den enskilda individen men även byggnader och verksamheter.

Vill du veta mer?

Sidan granskad 27 oktober 2021