Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kultur » Historiska miljöer » Kronobäck » Arkeologi

Arkeologi

Undersökningar vid Kronobäck

1945-46 restaurerades klosterkyrkan av Riksantikvarieämbetet. Ruinen som var mycket förfallen och igenväxt rensades på vegetation och nedfallna stenar. Den stående ruinen restaurerades och ett cementbruk påfördes. Arkeologiska utgrävningar under mark utfördes på några ställen för att få fram golvet i kyrkan och för att se tidigare väggar och gravkammare. Några få fynd från restaureringen i form av ett mynt, en pärla och en brakteat förvaras idag på Historiska museet.

Arkeologisk utgrävning i Kronobäck

Arkeologisk utgrävning i Kronobäck. Foto Åke Nilsson.

Två andra intressanta fynd, en tympanonsten med ett kors samt en gravsten finns idag i Mönsterås/Kronobäck. Nils Lagerholm som var ledare för restaureringen har publicerat ett par artiklar där kyrkan beskrivs, dateras och tolkas. Den kunskap vi har idag bygger mycket på Lagerholms arbete. I samband med restaureringen uppfördes den stenmur som idag omsluter kyrkan på tre håll. 1953 förbättrades vägen som löper öster om ruinen. I samband med detta påträffades flera skelett från människor. Några kranier som påträffades har studerats vidare. De visade sig ha allvarliga skador som läkt. Personerna i fråga måste alltså ha fått god vård och överlevt sina skador. Kranierna kan möjligen dateras till 1400-talets andra hälft då ett mynt präglat under Kristian I, mellan 1448-1481, påträffades i närheten av ett av kranierna. En utgrävningsrapport finns publicerad från Riksantikvarieämbetet.

Kranium

Kranium med skada i kinden, troligen från ett armborst. Kraniet påträffades vid arkeologisk utgrävning vid ruinen 2007. Foto Magnus Andersson.

1991 genomfördes en arkeologisk utredning i området kring ruinen inför ett eventuellt anläggande av golfbana och industriområde. Utredningen slog fast att det finns mycket fornlämningar från alla tider representerade i området. När det gäller klosterruinen var den intressantaste nya uppgiften att man påträffat mörk jord norr om ruinen, på utsidan av den kringliggande muren. Utredningen menade att det möjligen kan finns lämningar hänförbara till klostrets verksamhet i det området. Utredningen finns publicerad och är utförd av Arkeologikonsult. 2007 genomfördes en magnetometerundersökning i närområdet kring kyrkoruinen.

Metoden innebär att magnetismen i marken mäts och visar på eventuella lämningar under mark. Undersökningsmetoden fungerar bäst på större ytor varav det var svårt att se förändringar under mark i direkt anslutning till kyrkan. Resultatet visade att det finns någon form av lämningar på åkern, framför allt nordväst om ruinen. 2007 visade en mindre arkeologisk utgrävning på utsidan av den södra kyrkomuren att det fanns flera gravläggningar i området. Skeletten är inte daterade och gravarna kan vara nedlagda innan johannitertiden eller under densamma. Ett av skeletten hade ett fyrkantigt hål i kindbenet. Förmodligen kommer skadan från ett armborst.

 

Kranier

Kranier med ihopväxta skador. Kranierna grävdes upp i samband med att vägen förbi Kronobäck breddades 1953. Foto KG Petterson, Kalmar läns museums arkiv.

Några få fynd av glaserad medeltida keramik samt taktegel återfanns. 2007 togs borrprov från en inmurad ekbjälke i den, söder om kyrkan, stående källarbyggnaden. På proven genomfördes sedan dendrokronologiska och C14 undersökningar. Resultaten visar att bjälken är senmedeltida, troligen sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal och möjligen är bjälken från Sydsverige. 2008 undersöktes tidigare okända ekpålar i vattnet öster om ruinen. Dendrokronologiprovet visade att träden till pålarna var fällda under vintern 1099-1100.

av Emma Angelin Holmén

Senast kontrollerad: 2017-05-15.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier