Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Regler, taxor och styrande dokument

Regler, taxor och styrande dokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det kan en kommun utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas.

Här hittar du kommunens reglementen. styrdokument, taxor samt policyer, strategier och riktlinjer.

Avgifter och taxor

 

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Avgifter LSS 2021

124,45 kB

2021-01-12

application/pdf Barnomsorgstaxa 2020

188,86 kB

2020-01-22

application/pdf Båtplatsavgifter 2021

154,25 kB

2021-01-14

application/pdf Kartrutiner inkl taxor

1,46 MB

2021-01-20

application/pdf Renhållningstaxa Mörkeskog år 2021

172,06 kB

 

2021-04-07

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Taxa 2021 - Tekniska förvaltningen

33,34 kB

2021-01-20

application/pdf Taxa för vatten och avlopp 2021

231,32 kB

2021-01-04

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Taxa grävtillstånd 2021

14,41 kB

2021-01-20

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Taxor 2021 - Musik- och kulturskolan

210,26 kB

2021-01-20

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Taxor 2021 - Strandskyddsdispens

210,32 kB

2021-01-20

application/pdf Taxor arrangemang och utställningar Mönsterås bibliotek

282,54 kB

2021-01-20

application/pdf Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen 2021

237,76 kB

2021-01-14

application/pdf Taxor och avgifter för socialtjänsten 2021

476,07 kB

2021-01-12

application/pdf Vatten- och avloppstaxa 2021

231,32 kB

2021-01-20

 
Lokala föreskrifter
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Avfallsföreskrifter

166,64 kB

2018-10-10

application/pdf Kartor till lokala ordningsföreskrifter

938,89 kB

2010-02-09

application/pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

1,76 MB

2010-08-18

application/pdf Lokala ordningsföreskrifter för Mönsterås hamnområde

9,73 kB

2010-04-28

application/pdf Lokala ordningsföreskrifter inklusive torghandel

21,92 kB

2010-04-28

 
Styrning politisk organisation
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mönsterås

475,18 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente barn- och utbildningsnämnden

80,38 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente folkhälsorådet

627,75 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente kommunens revisorer

16,74 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente kommunstyrelsen

119,31 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente krisledningsnämnden

19,92 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente kultur- och fritidsnämnden

77,82 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente miljö- och byggnadsnämnden

93,99 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente socialnämnden

77,37 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente tillgänglighetsrådet

588,19 kB

2019-06-17

application/pdf Reglemente valnämnden

63,77 kB

2019-06-17

 
Policys, riktlinjer, strategier med mera
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Allergiplan 2013

1,67 MB

2019-01-16

application/pdf Allmänna bestämmelser för användande av Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA18)

421,57 kB

 

2018-06-26

application/pdf Avfallsplan 2018-2023

3,44 MB

2019-01-10

application/pdf Biblioteksplan 2019-2022

349,16 kB

I november 2018 antog kommunfullmäktige en biblioteksplan för Mönsterås kommun

2019-02-12

application/pdf Bidragsnormer för kultur- och fritid

285,50 kB

 

2020-01-29

application/pdf Boknings- och ordningsregler idrottsanläggningar och hallar

514,52 kB

Dokumentet beskriver bokningsregler, ordningsregler, prioriteringsregler samt bötesbelopp vid kommunens samtliga idrottsanläggningar. 
Typ av anläggningar som berörs är bland annat: Sporthallar, gymnastikhallar, klubblokaler, omklädningsrum, aktivitetsparken och spontanidrottsplatser.

2020-01-30

application/pdf Bostadsförsörjningsprogram

4,71 MB

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-30, Kf §135

2017-02-06

application/pdf Bredbandsstrategi för Mönsterås kommun 2012

230,80 kB

2017-10-11

application/pdf Delegationsordning kommunstyrelsen

263,96 kB

2020-12-21

application/pdf Delegationsordning Kultur-och fritidsnämnden

630,53 kB

2020-01-02

application/pdf Energi- och klimatstrategi 2011

851,91 kB

2014-11-03

application/pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

420,87 kB

2019-01-16

application/pdf Handlingsplan och riktlinjer för enskilt VA

3,44 MB

2017-01-24

application/pdf Kemikalieplan för giftfritt Mönsterås

872,83 kB

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28 §115

2017-05-12

application/pdf Krisinformationsplan för Mönsterås kommun

345,61 kB

2019-01-16

application/pdf Krisledningsplan för extraordinära händelser 2015-2018

335,46 kB

2019-01-16

application/pdf Kultur- och Fritidsplan Mönsterås kommun 2021-2024

300,61 kB

Kultur- och fritidsplan Mönsterås kommun 2021-2024 antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 §130

2021-01-07

application/pdf Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Mönsterås samhälle

4,73 MB

2018-03-07

application/pdf Miljömål 2020-2025

757,85 kB

Antagna av kommunfullmäktige 2020-05-18, § 29

2020-07-02

application/pdf Måltidspolicy

2,32 MB

Måltidspolicy

2019-01-31

application/pdf Offentlig konst i Mönsterås kommun - policy och riktlinjer

277,89 kB

2019-06-03

application/pdf Plan för krisstödssamordning, POSOM, Mösterås och Högsby

385,79 kB

2019-01-16

application/pdf Policy för alternativa driftsformer

12,01 kB

2019-01-16

application/pdf Policy mot klotter och liknande skadegörelse

9,63 kB

2012-01-23

application/pdf Policy mot rasism och främlingsfientlighet

86,74 kB

Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, Kf §57

2014-06-09

application/pdf Reglemente för Mönsterås kommuns kulturpris och idrottspris

123,06 kB

Antagen av KFN 2019-04-25 § 51

2020-01-17

application/pdf Regler för Mönsterås kommuns bidrag till studieförbundens lokalavdelningar

27,12 kB

Studieförbundens lokalavdelningar söker bidrag hos kulturnämnden. Ansökan för nästkommande kalenderår inlämnas senast 1 maj.

2016-01-22

application/pdf Riktlinjer för biståndsinsatser för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

442,43 kB

2020-10-06

application/pdf Riktlinjer för direktupphandling

244,48 kB

Antagen av kommunfullmäktige 2018‐02‐26. Reviderad av kommunstyrelsen 2019‐09‐03.

2019-10-09

application/pdf Riktlinjer för evenemangsbidrag

31,36 kB

2017-07-07

application/pdf Riktlinjer för serveringstillstånd

1,32 MB

2019-01-16

application/pdf Riktlinjer för upphandling

256,79 kB

Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26

2019-10-09

application/pdf Tillväxtstrategi 2013

3,00 MB

Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, Kf §22

2017-02-09

application/pdf Träbyggnadsstrategi

2,10 MB

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, Kf §114

2017-02-09

application/pdf Upphandlingspolicy

128,40 kB

Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26

2019-10-09

VA-plan VA-plan

 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19

2017-07-05

VA-plan Mönsterås kommun VA-plan Mönsterås kommun

 

 

2018-01-03

application/pdf VA-policy för Mönsterås kommun

4,74 MB

Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-25 § 4

2018-01-03

application/pdf Vindbruksplan för Mönsterås Kommun.pdf

3,34 MB

2011-04-26

application/pdf Värdegrund och värdighetsgarantier

162,35 kB

2018-10-15

application/pdf ÖPL - Del 1 "Mål och strategier"

908,36 kB

2015-10-20

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier