Mur, plank, staket

Det krävs bygglov för att bygga, flytta eller väsentligt ändra en mur eller ett plank både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns dock vissa undantag.

Det finns inga exakta mått för när en åtgärd är en mur, ett plank eller ett staket utan det är flera olika faktorer som har betydelse.

Undantag för plank och mur vid en- och tvåbostadshus

Det krävs inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank vid ett en- eller tvåbostadshus i detaljplanerat område.

Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter. Planket eller muren ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Om det placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter måste berörda grannar ge sitt medgivande.

Undantag för plank och mur vid en- och tvåbostadshus utanför detaljplan

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utanför detaljplanerat område får du bygga en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs gett sitt medgivande.

Undantaget gäller inte om kommunen har bestämt att åtgärden kräver bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller inte heller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Krävs det rivningslov för murar och plank?

För att ta bort en mur eller ett plank krävs det varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanerat område.

Staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Staket är en avskärmning med minst 50 procent genomsiktlighet. Det innebär att om plankorna i staketet är 10 centimeter breda, ska avståndet mellan plankorna vara minst 10 centimeter. Höjden är avgörande om det räknas som ett plank eller ett staket och avgörs i det enskilda fallet

Tänk på att staket ska vara trafiksäkra och hålla måttet max 0,8 meter över
vägbanan vid korsningar och utfarter.

 

Sidan uppdaterad 9 januari 2024