Garage, carport, förråd

För att bygga ett garage, carport eller förrådsbyggnad (komplementbyggnad) behöver du bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför ett område med detaljplan får du i vissa fall bygga en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Om bygglovsprocessen och vilka handlingar du behöver för att söka bygglov

Om det du tänkt bygga understiger 30 kvadratmeter kan du istället för att söka bygglov göra en anmälan om attefallshus.

Om attefallshus och tillbyggnad enligt attefallsregler

Utanför område med detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, kan du uppföra små komplementbyggnader utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en komplementbyggnad utan bygglov:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
  • komplementbyggnaden ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Även om vissa komplementbyggnader inte kräver bygglov eller anmälan kan det krävas tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024