Friggebod, attefallshus

Både friggebodar och attefallshus är i många fall bygglovsbefriade men det finns fortfarande mycket du behöver tänka på och förhålla dig till när du planerar bygget.

För att bygga ett attefallshus eller göra en attefallstillbyggnad behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Friggebod

På tomter med en- eller tvåbostadshus går det normalt att bygga en friggebod utan varken bygglov eller anmälan. Du kan ha en eller flera friggebodar på din tomt. Dessa får tillsammans inte vara större än 15 kvadratmeter.

En friggebod får inte vara högre än tre meter från mark till taknock och måste placeras fristående och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera din friggebod närmre tomtgräns än 4,5 meter behöver du din grannes medgivande.

För att bygga en friggebod utan bygglov eller anmälan krävs också att detaljplanen eller områdesbestämmelsen inte har utökad lovplikt för friggebodar.

Detta gäller för friggebodar, information på Boverkets webbplats

Attefallshus

Du som bor i ett- eller tvåbostadshus får normalt bygga ett eller flera attefallshus med en total yta på högst 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

För att bygga en friggebod utan anmälan krävs också att detaljplanen eller områdesbestämmelsen inte har utökad lovplikt för attefallshus. Om din fastighet eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt kan det krävas bygglov för attefallshus.

Detta gäller för attefallshus, information på Boverkets webbplats

Följande kriterier gäller för attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Attefallshuset ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Totala byggnadsarean för alla attefallshus får uppgå till högst 30,0 kvadratmeter.
 • Taknockshöjden får vara högst 4,0 meter.
 • Attefallshuset ska vara placerat fristående.
 • Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller ha grannens medgivande.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Attefallstillbyggnad

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Om din fastighet eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt, eller om detaljplanen eller områdesbestämmelsen har utökad lovplikt för attefallstillbyggnad, kan det krävas bygglov för attefallshus.

Följande kriterier gäller för en attefallstillbyggnad:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • tillbyggnaden får vara högst 15 kvadratmeter i bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller har grannens medgivande
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Guide för anmälan av attefallshus eller attefallstillbyggnad

Du behöver göra en anmälan om tillbyggnad enligt attefallsregler.

Till din anmälan behöver du skicka in följande handlingar:

 • Förslag till kontrollplan
 • Situationsplan. Den ska upprättas på ett kartutdrag som beställs från kommunen. Rita in byggnaden eller tillbyggnadens placering. Ange byggnadens mått och avstånd till gräns. Ange även färdig golvhöjd.
 • Arkitektritningar. Planer, fasader och sektion i skala 1:100.
 • Beroende på vilka åtgärder du önskar göra kan exempelvis konstruktionshandlingar, installationsritningar och en certifierad kontrollansvarig behövas.
 • Grannens skriftliga medgivande ifall byggnaden eller tillbyggnaden uppförs närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024