Bryggor, sjöbodar

Det finns särskilda regler både när det gäller bryggor och när det gäller sjöbodar. Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid hav, vattendrag och sjöar så måste du söka strandskyddsdispens, och för sjöbodar även bygglov.

Bryggor

För att få bygga en brygga kan det krävas flera olika typer av tillstånd eller lov.

Om du vill anlägga en brygga behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen som prövar om bryggan är lämplig eller inte. Vid prövningen bedömer Länsstyrelsen bryggans påverkan på vattenmiljön vilket bland annat avgörs av materialval, beskuggning, båttrafik och förekomst av föroreningar inom vattenområdet.

Sjöbodar

En sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, oftast placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap. Sjöbodar ska inte användas för bostadsändamål, korttidsboende eller som bostadskomplement i form av gäststuga, lusthus, strandpaviljong eller liknande. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelse och utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och fiskenäringen.

Ska du bygga en ny sjöbod eller bygga om en befintlig behöver du bygglov. Byggnadens användning ska tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar.

Om bygglovsprocessen och vilka handlingar du behöver för att söka bygglov

För att fukt i fiskeredskapen ska kunna torka ut har sjöboden av tradition utförts med ”luftig” golv-, vägg- och takkonstruktion. En sjöbod ska därför vara oisolerad. Den får inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation kan godtas. Sjöboden ska ha en färgsättning som passar in i den lokala traditionen.

Att bygga eller ändra en sjöbod kräver i princip alltid såväl bygglov som strandskyddsdispens.

Strandskydd och dispens

Strandnära områden är vanligtvis även skyddade av miljöbalken. För att uppföra en brygga eller en sjöbod måste du söka strandskyddsdispens.

Läs mer om strandskydd

Tillstånd för vattenverksamhet

Att bygga eller renovera en brygga är en vattenverksamhet som kan kräva tillstånd. Tillstånd för vattenverksamhet handläggs av Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024