Altan, uteplats, pool, skärmtak

Du kan bygga altan, pool och skärmtak över uteplats på en villatomt utan krav på bygglov eller bygganmälan, om de uppfyller vissa krav. Däremot kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Altan, uteplats

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att ordna en skyddad uteplats med en mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om muren eller planket byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

En altan i marknivå kräver generellt inte något bygglov.

Skärmtak

På tomter med en- och tvåbostadshus får du normal sett uppföra ett bygglovsfritt skärmtak på antingen bostadshuset eller en komplementbyggnad.

Den totala ytan för alla bygglovsfria skärmtak på tomten får högst vara 15 kvadratmeter. Skärmtaket ska anordnas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré. Placeringen måste vara 4,5 meter från tomtgränsen, annars behöver du ha medgivande från berörd fastighetsägare eller granne.

Det krävs också att detaljplanen eller områdesbestämmelser i området inte har utökad lovplikt och kräver bygglov för åtgärden.

Pool

Det krävs inte bygglov för att bygga en pool på en fastighet. Högre pooltak kan kräva bygglov. Ta kontakt med kommunens bygglovshandläggare om du planerar att ha ett pooltak som är högre än en meter.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024