Kungörelse: Bygglov Oknö 1:1, Kaffetorpets camping

Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutsdatum: 2023-02-21
Datum när kungörelsen sätts upp: 2023-03-03
Datum när kungörelsen tas ner: 2023-04-01
Ansvarig för kungörelsen: Richard Sibe

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för utökning av camping på fastigheten Oknö 1:1.

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ansökan om campingplats och beslutar att ge startbesked för åtgärden.

Avgiften för ärendet är 9 916 kr.

Du kan överklaga

Om du anser att beslutet miljö- och byggnadsnämnden har fattat är felaktigt kan du överklaga det. Ditt överklagande måste ha kommit till oss inom tre veckor från den dag du delgivits beslutet.

Överklagandet ska lämnas in skriftligt. Du kan skicka det med e-post, post eller lämna in det på kommunhuset.

Detta ska finnas med i ditt överklagande

  • information om vilket beslut du överklagar
  • ärendebeteckning
  • förklaring av varför beslutet ska ändras
  • information om hur du vill ändra beslutet
  • eventuella nya uppgifter om ärendet.

Underteckna överklagandet och uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, kan istället ombudet underteckna överklagandet. Bifoga i så fall en fullmakt.

Skicka överklagandet till

E-postadress: miljo-bygg@monsteras.se

Postadress
Mönsterås kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 54
383 22 Mönsterås

Detta händer sedan

När vi får ditt överklagande prövar miljö- och byggnadsnämnden om det kommit in inom rätt tid. Nämnden prövar även om den vill ändra beslutet enligt dina önskemål. Om nämnden inte ändrar beslutet skickas det vidare till Länsstyrelsen i Kalmar län, som prövar ärendet. När allt är klart får du ett besked.

Sidan publicerades 2 mars 2023