Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & stöd » Folkhälsa

Folkhälsa

En god folkhälsa är en resurs och är grundläggande för en positiv utveckling och tillväxt. Mönsterås kommun ansvarar för många verksamheter som har stor inverkan på folkhälsan, och målet med folkhälsoarbetet är att skapa ett gott liv för alla i Mönsterås kommun.

Folkhälsoarbete innebär att skapa stödjande miljöer för grupper i samhället på olika arenor som till exempel i skolan, arbetet, hemmet eller i stadsmiljön. Genom folkhälsoarbetet ska riskfaktorer minska och friskfaktorer stärkas för att invånarna ska må så bra som möjligt. Det kan handla om att göra förebyggande insatser genom information till föräldrar om ungdomars drogvanor eller om hälsofrämjande insatser som föräldrautbildning.

Så drivs folkhälsoarbetet i kommunen

Mönsterås kommun har prioriterat områden som ska förbättra folkhälsan i kommunen, vilket tydliggörs i en folkhälsoplan. Prioriterade områden är barnrätt, jämställdhet, föräldraskapsstöd, fysisk- och psykisk hälsa, suicidprevention, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt integration. 

Så arbetar kommunen med folkhälsa

Folkhälsoarbetet i Mönsterås kommun bygger på bred samverkan mellan kommunens nämnder och förvaltningar, Region Kalmar län, lokala studieförbund, föreningslivet med flera, vilket samordnas av kommunens folkhälsoråd.

Vad är folkhälsa?

Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen medan folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning. Folkets hälsa påverkas av arv, kön och ålder men framför allt av levnadsvanor och livsvillkor. 

Folkhälsan Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen beroende bland annat på var man bor, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna tycks inte minska och har i vissa fall ökat. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Hälsan påverkas av många saker som samspelar med varandra. Våra livsvillkor som uppväxtmiljö, utbildning, boende och arbete. Sociala nätverk, att tillhöra sociala sammanhang och att känna stöd från andra människor. Våra levnadsvanor och hur vi äter, om vi röker, dricker och om vi motionerar. Flera saker kan vi själva påverka.

Andra områden påverkas av politiska beslut och hur samhället är uppbyggt som demokrati, delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och ett fungerande välfärdssystem.

Har du frågor om folkhälsoarbetet i Mönsterås kommun?

Kontakta folkhälsosamordnaren på telefon 0499-178 57.

Senast kontrollerad: 2021-04-19.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier