Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Trygg och säker » Krisberedskap » Krisledning

Krisledning

Kommunen har ett särskilt ansvar för att Mönsterås ska vara en säker kommun för alla som bor och vistas här.

En allvarlig krissituation kan inträffa helt oväntat och kan medföra att alla eller stora delar av kommunens invånare samt enskilda eller grupper som vistas i kommunen för en kortare eller längre tid drabbas.

Krisberedskap

För att kunna hantera detta har Mönsterås kommun byggt upp en fungerande beredskap och en organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information.

Lag (2007:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händers i fredstid och höjd beredskap reglerar kommuns organisation, befogenheter och åtgärder i fredstid och även under höjd beredskap.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar
  • Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Krisledning

Om Mönsterås kommun drabbas av en extraordinär händelse sammankallas en krisledningsgrupp bestående av krisledningsnämnd och tjänstemän i ledande ställning.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioritering av insatser och resurser. Inte minst viktigt är information till allmänheten och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. En upplysningscentral upprättas vid behov.

Inom kommunen fördelas ansvaret för olika verksamheter på olika förvaltningar och bolag. Det ansvaret finns kvar även vid en extraordinär händelse. Alla verksamheter i Mönsterås har därför en egen planering för sin beredskap.

Det är händelsens omfattning som avgör om ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen eller om kommunens centrala krisledning tar över.

POSOM, psykiskt och social omhändertagande

Vad är POSOM?

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. POSOM är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och består av en ledningsgrupp där bland annat räddningstjänsten, polisen, sjukvård och kyrkan samt kommunen finns representerade. Till sin hjälp har ledningsgruppen sedan ett antal resurspersoner.

Vad gör POSOM-gruppen?

Det övergripande målet för POSOM-gruppen är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.
  • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM-gruppen?

Enkelt uttryckt kan man säga att POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren, kommunchef eller socialchef som avgör om POSOM ska kallas in.

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier