Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Individ- och familjeomsorg » Socialbidrag, försörjningsstöd

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen när du inte klarar din försörjning på annat sätt. Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet och ett sista alternativ då alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

För att vara berättigad ekonomiskt bistånd ska du själv göra allt vad du kan för att trygga din för­sörjning. Det innebär att du måste spara pengar för framtiden när du kan. Du är också skyldig att minska ditt behov av ekonomiskt bistånd om du kan det, till exempel genom att minska orimligt höga boendekostnader.

 • Om du är arbetslös ska du vara inskriven på Arbets­förmedlingen, aktivt söka arbete och delta i din planering. Socialtjänsten kan även komma att begära att du som ansöker om försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, om du inte har kunnat beredas nå­gon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
 • Om du har pengar på banken eller andra för­säljningsbara tillgångar, som till exempel bil, båt eller fastighet har du i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Du ska söka de generella förmåner och ersättningar du kan, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostads­bidrag och underhållsstöd.
 • Har du inte ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.
 • Om du har ogiltig frånvaro från din sysselsättning, vid till exempel praktik eller SFI, kan det medföra avdrag eller avslag på din ansökan.
 • Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta, söka arbete eller studera ska du kunna visa upp intyg på att du är sjukskriven.

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst eller genom att ta kontakt med en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgens vuxenenhet, telefon 0499-178 19.

Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänst

 • Ansökan ska göras i den kommun där du är folkbokförd.
 • Första gången du ansöker eller vid större förändringar i din situa­tion, till exempel vid byte av sysselsättning eller bostad, behöver du lämna in en mer omfattande ansökan. Är ansökan inte komplett kan du få avslag på din ansökan.
 • Ansökan handläggs van­ligtvis månadsvis och du behöver därför lämna in en ny ansökan för varje månad.
 • Socialsekreteraren som handlägger din ansökan kan komma att kalla dig till ett möte.
 • Du och socialsekreteraren gör tillsammans en planering för hur du så snart som möjligt ska kunna nå självförsörjning.
 • Ansöker du via vår e-tjänst ska du inte skicka med några fakturor, kontout­drag eller liknande med din ansökan. Däremot är du skyldig att spara alla underlag för att kunna visa dessa vid en eventuell stickprovskontroll.

Ekonomiskt bistånd enligt riksnorm

Regeringen fastställer inför varje nytt kalenderår en riksnorm som gäller för alla kommuner i Sveri­ge. Riksnormen kan sägas utgöra en lägsta nivå för ekonomiskt bistånd och vad som är rimliga kostnader för att uppnå en skälig levnadsnivå. Riksnormens summa beror på hushållets (oftast samma som familjens) storlek och eventuella barns ålder. Är du sammanboende eller gift räk­nas bådas utgifter och inkomster samman. Un­dantag är barns inkomster av arbete upp till ett prisbasbelopp.

Försörjningsstöd kan vid behov lämnas för:

 1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, för­brukningsvaror, hälsa och hygien samt dags­tidning och telefon,
 2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbets­löshetskassa.

Om du har inkomster under gällande riksnorm kan du i vissa fall beviljas ekonomiskt bistånd.

På socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om försörjningsstöd och riksnorm. Där kan du också göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. 

Barnrättsperspektiv

När ett ärende om ekonomiskt bistånd berör barn ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets situation. Besluten ska motiveras med hänsyn till barnet bästa, men lagen innebär inte att barnets bästa alltid måste vara det som avgör. Ur ett barn­rättsperspektiv är det särskilt viktigt att föräldrar får stöd och insatser för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få en varaktigt bättre eko­nomisk situation.

Alla anställda inom socialförvaltningen är skyldiga att genast lämna en intern anmälan till barn- och ungdomsenheten om de i sin verksamhet får kän­nedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Stickprovskontroll

Varje månad gör socialtjänsten stickprovskontroller på att uppgif­ter som lämnats i ansökningar om ekonomiskt bistånd är korrekta. För att kunna lämna underlag vid en eventuell stickprovskontroll behöver du därför spara dina fakturor från dina tre senaste ansökningar.

Om du blir utvald för en stickprovskontroll kommer du att bli kontaktad via brev och uppmanad att lämna in samtliga fakturor och underlag som låg till grund för din ansökan. Skulle det visa sig att du inte lämnat korrekta uppgifter, eller om du inte skickar in underlagen i tid, kan du bli återbetalningsskyldig eller anmäld för bidragsbrott. 

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgens reception, telefon 0499-178 19

Besöksadress: Allégatan 1, Mönsterås

Postadress:
Socialförvaltningen
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

Senast kontrollerad: 2020-10-07.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier