Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Oknös karaktärsförändring får kritik

Oknös karaktärsförändring får kritik

Lokaltidningarna har i dagarna skrivit om att Oknös karaktärsförändring får kritik. I tidningarna går det att läsa hur byggreglerna ändrats och hur detta har påverkat boende och besökare i området.

Henrik Eriksson

 

Henrik Eriksson, planarkitekt Mönsterås kommun, förklarar:

”Att byggreglerna för Oknö har förändrats senaste åren är ett medvetet politiskt beslut. De nya detaljplanerna togs fram för Oknö för cirka fem år sedan. Ett uttalat syfte med de nya planerna var att möjliggöra en omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. Samtidigt syftar även planerna till att värna områdets karaktär och de naturvärden som finns.

Genom att åretruntbostäder ska möjliggöras krävs också större byggrätter, i planerna har därför bebyggelse som inte ligger närmast havet fått möjlighet att uppföras med en totalthöjd på 8,5 meter. För bebyggelse närmast havet regleras högsta totalhöjd till 6,5 meter. Även om höjderna låter höga tillåts endast en våning.

Att planens syfte är att förutom möjliggöra åretruntbostäder även värna om områdets karaktär har utmynnat i ett antal regleringar. Bland annat krävs marklov för att fälla träd med en diameter större än tio centimeter, en meter ovan mark och tegel tillåts inte fasadtegel vid nybyggnad. Tegel anses inte passa öns naturkaraktär och historik som fritidshusbebyggelse. Vid östra Storön har även regleringar som kräver att ny bebyggelse ska anpassas efter omgivningens bebyggelse införts.

Gällande öns naturkaraktär är det framförallt skogskaraktären som anses. Gatumiljön är en viktig del av ett bostadsområdes karaktär, därför har vägområdena i planen har utformats som tjugo meter (huvudgata) respektive tio meter (lokalgator) breda så att skogskaraktären blir en del av gatumiljön då den anlagda vägen endast är sex-åtta meter respektive fem meter bred. Genom dessa bestämmelser skapas goda förutsättningar att området kring gatorna som är så viktig för hur ett område upplevs bibehåller stora delar av sin (skogs-)karaktär. Även anledningen till krav på marklov baseras på den skogskaraktär som planen syftar att bevara.

Givetvis är det en balansgång hur ett område ska få större byggrätter så att åretruntboende möjliggörs samtidigt som naturkaraktären bevaras. I slutändan handlar planering om att jämka olika intressen mot varandra och försöka få fram en så bra lösning som möjligt. Men det behöver inte vara en motsättning. Att du som boende eller besökare kan läsa av områdets historia som fritidshusbebyggelse med skogskaraktär är ett värde som även åretruntboende sannolikt uppskattar. Därför är det en avvägning varje gång marklov för nedtagning av träd söks, den enskildes önskan om att fälla sina träd mot områdets tomt/bebyggelsemiljö som berör alla som rör sig eller bor i området.

Huruvida uppfarterna är stenlagda, om staket tillåts, och vilka växter som tillåts på enskilda tomter är inte en fråga för kommunen att reglera.”

Vill du läsa mer om marklov, bygglov och dylikt hittar du informationen under Bo & bygga

Publicerad 2016-05-25
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier