Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Markundersökning av gamla soptippen i Ålems kyrkby

Markundersökning av gamla soptippen i Ålems kyrkby

Markundersökningar

Länsstyrelserna i Sverige har kartlagt områden som misstänks vara förorenade. Det kan exempelvis vara deponier för gamla industrier eller soptippar.

Förr var det vanligt med så kallade bytippar där man kastade hushållsavfall, när återvinningscentraler inte fanns.

Dessa områden kan bidra till spridning av föroreningar och ska därför undersökas enligt Naturvårdsverket.

I Mönsterås kommun finns flera områden som ska undersökas. Översiktliga undersökningar gjordes 2014 och mer detaljerade undersökningar ska göras framöver.

Om deponiområdet,en bytipp

I Ålems kyrkby, på åkern öster om kyrkan finns en gammal bytipp (kallades förut deponi Hedersrum).

Området ska enligt uppgift ha använts som soptipp mellan åren 1950 till 1972.

I detta område har kommunen gjort miljötekniska markundersökningar under 2017. Det innebär att prover har tagits på jord och vatten. Undersökningar på hur stor deponin var har också gjorts.

Vad blev resultatet?

Området var inte lika stort som kommunen först trodde. Deponimaterial som hittades var exempelvis;

  • plast,
  • armeringsjärn,
  • tegel,
  • glas,
  • betong,
  • skrot och hushållsavfall.

Jordprover i deponiområdet visade generellt att metallen zink var förhöjd. Vattenprover inom deponiområdet visade inga förhöjda halter.

Provresultaten visar att det inte finns någon spridning av föroreningar från deponin i marken eller till vatten.

Varför hamnar deponin i en hög riskklass?

Bedömningar av områden görs enligt en generell modell som Naturvårdsverket tagit fram för att få en likvärdig bedömning i hela Sverige.

Enligt modellen tittar kommunerna på deponins innehåll, föroreningsnivå, förutsättningarna för att innehållet kan ha spridits och känsligheten för människa och miljö.

En försiktighetsprincipen används alltid, det vill säga att kommunen gör försiktiga antaganden och bedömningar.

Trots att det inte uppmätts några höga föroreningshalter och att det inte fanns några tecken på  spridning av föroreningar i området hamnar deponiområdet, före detta deponi Hedersrum, fortfarande i en hög riskklass. Detta beror på områdets känslighet och skyddsvärde. Alltså närhet till område där människor vistas, åkermark, riksintresse för naturvård och Alsterån. Däremot har deponiområdets riskklass sänkts jämfört med de tidigare undersökningarna som gjordes 2014. Detta innebär att fler provtagningar troligtvis inte ska behövas.

Resultatet från undersökningen lämnas nu över till Miljönämnden som beslutar om ytterligare åtgärder behövs.

Publicerad 2018-01-30
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier