Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ledigt uppdrag som begravningsombud i Mönsterås kommun

Ledigt uppdrag som begravningsombud i Mönsterås kommun

Uppdraget som begravningsombud inom Mönsterås kommun är vakant för följande
huvudmän (församlingar): Mönsterås, Fliseryd och Ålem.

Länsstyrelsen ger därför kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt
livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område möjlighet att föreslå en lämplig person för uppdraget som begravningsombud för dessa huvudmän.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. Förslag på lämpligt begravningsombud som lämnas till Länsstyrelsen ska vara skriftligt motiverat och ska senast den 18 april 2019 ha inkommit till Länsstyrelsen. Förslag skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping eller ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakta gärna Länsstyrelsen Östergötland vid eventuella frågor.

Begravningsombudets uppgifter
Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kap.
begravningslagen (1990:1144). Ett begravningsombud ska inom sitt verksamhetsområde bland annat:

1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten,

2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter,

3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom,

4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker
huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn. Samrådet ska gälla huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Senast den 31 maj varje år ska begravningsombudet ge in en årsberättelse till länsstyrelsen.

Publicerad 2019-03-27
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier