Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Tillstånd och regler » Miljörapporter

Miljörapporter

Alla tillståndspliktiga företag ska enligt 26 kap 20§ miljöbalken (1998:808) varje år lämna in en miljörapport. Rapporten ska ha kommit in senast den 31 mars och avse kalenderåret innan. Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

Syftet med miljörapporten är bland annat att:

  • redovisa hur företagets villkor följs
  • stärka kvalitén på egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen
  • ge underlag för internationell rapportering

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). I SMP finns information om hur man går tillväga för att miljörapportera. Även eventuella kompletteringar till miljörapporten ska lämnas via SMP.

Innehållet i miljörapporten styrs av miljöbalken (1998:808), av förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 31 § (SFS 1998:899) och av Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport (NFS 2006:9). Rapporten ska bestå av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. I Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport finns information om vilka verksamheter som omfattas av kravet på emissionsdeklaration.

Tillsynsmyndigheten kontrollerar innehållet i miljörapporten mot tillstånd och föreskrifter. En bedömning görs om innehållet är tillräckligt. Är det inte det begärs en komplettering. När miljörapporten är komplett tar tillsynsmyndigheten ställning till rapporten och lämnar kommentarer via SMP till verksamhetsutövaren.

Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad med grunddel och emissions-deklaration och tre månader med textdel om det finns särskilda skäl.

Om miljörapporten lämnas in för sent eller inte alls tas en miljösanktionsavgift ut.

Årsrapport

Vissa anmälningspliktiga företag är förelagda att lämna in en årsrapport. Den ska också lämnas senast den 31 mars. Innehållet i den styrs som regel av miljö- och byggnadsnämndens beslut för verksamheten. Årsrapporter kan inte skickas in via SMP utan skickas elektroniskt till miljo-bygg@monsteras.se eller via brev till Miljö- och byggförvaltningen, Box 54, 383 22 Mönsterås.

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier