Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Information om bygglov

I Mönsterås kommun har miljö- och byggnadsnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen, PBL, följs både vad gäller byggnadsverksamheten och planeringsfrågor. Det krävs i de flesta fall antingen bygglov eller anmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring.

Ansökan om lov

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov

Bygglov krävs då du ska bygga nytt, bygga till samt utföra vissa ändringar inom en fastighet. Exempel:

 • uppföra en ny byggnad eller anläggning
 • uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor eller liknande)
 • byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadkulör eller utföra andra ändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende, sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra större plank eller murar
 • anlägga parkering
 • ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Med nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder. Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya PBL.

Anmälan

Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel:

 • ska installera en eldstad i din bostad  
 • ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig vill vi gärna att du kontaktar oss, så hjälper vi dig.

Handlingar

För att bygglovshandläggaren ska kunna göra en så snabb och korrekt bedömning av er ansökan som möjligt krävs följande handlingar:

 • Ansökningsblankett - går att ladda ner från blankettarkivet, ifylld och underskriven av sökanden.
 • Nybyggnadskarta - beroende av vilken åtgärd ansökan gäller. Nybyggnadskartor beställs hos kart- och mätavdelningen.
 • Planritningar
 • Fasadritningar - på alla berörda fasader i sin helhet. Ange väderstreck.
 • Sektioner
 • Lägenhetsregister - om bostadslägenhet finns på fastigheten måste detta anmälas.
 • Kontrollplan – ett förslag till kontrollplan finns i blankettarkivet. Ett eget förslag upprättas av byggherren eller den kontrollansvarige om åtgärden kräver kontrollansvarig.

Handlingarna ska tydligt beskriva både befintlig byggnation och ny byggnation. Ritningarna ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnation och tomtgräns ska vara utritat på nybyggnadskartan. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas. Vid nybyggnation ska höjdangivelse på den färdiga golvnivån finnas utsatt.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, det vill säga måttsatta, skalenliga, tydligt utritade på helvitt papper (inte rutat eller mm-papper) och med god kontrast. Ej tejpade eller klistrade. Detta för att de ska hålla för rättssäker utvärdering och arkivering.

Exempel på ritning finner du till höger på sidan.

Vi prövar din bygglovansökan enligt Plan- & Bygglagen och mot befintliga planbestämmelser.

Laga kraft

Laga kraft

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på byggnadsnämnden måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på byggnadsnämnden så hjälper vi dig.

Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Rivningslov och marklov

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller del av byggnader. Marklov krävs för schaktning och fyllning som medföljer att höjdläget för mark ändras avsevärt.
Byggnadsnämnden får i detaljplan besluta att marklov krävs för trädfällning.

Friggebod och altantak

Friggebod och tak över uteplats kan du bygga på en villatomt utan krav på bygglov eller bygganmälan. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot kan tillstånd krävas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

Ventilation

Besiktningen ska göras av en godkänd besiktningsman. Efter besiktningen lämnar besiktningsmannen intyg på kontrollen till miljö- och byggnadsnämnden. Krav på obligatorisk kontroll av ventilationssystem gäller ej en- och tvåbostadshus.

Växtlighet

Sikthinder

Enligt plan- och bygglagens kap 3 §17 skall växtlighet (häck, buskar), mur, staket eller andra skymmande föremål, inom sikttriangeln (se ovan), vara högst 0,8 meter över körbanans innerkant.
För att inte hindra framkomligheten för trafikanter eller gaturenhållningsmaskiner skall växtlighet på tomt ej skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 meter och över körbana på lägre höjd över marken än 4,6 meter.

Fastighetsägare ombedes snarast vidtaga åtgärder beträffande växtligheten så att kraven på trafiksäkerhet uppfylles.

Information

Ytterligare information kan fås på Boverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

 

KONTAKT

Kamal Eliassi, byggnadsinspektör, telefon 0499-17996 

Elin Petersson, bygglovshandläggare, telefon 0499-17161

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier