Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Miljö & Hälsoskydd » Strandskydd

Strandskydd

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Det gäller även ute i vattnet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för att allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100-300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde enligt Miljöbalken kap 7 §14).

Strandskyddsbestämmelser

Från och med den 1 juli 2009 prövar kommunerna ansökan om strandskyddsdispens.
Från den 1 februari 2010 finns det möjlighet för kommunerna att i sina översiktsplaner redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Det vill säga längs våra sjöar och vattendrag. Detta gäller dock inte kuststräckor som är alla undantagna i bl a Kalmar län.

Regler

Inom strandskyddsområdet får inte

  • Nya byggnader uppföras.
  • Byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har används till.
  • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse.
  • Andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
  • Andra åtgärder som kan skada djur och växter, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Förbudet gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller andra åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål eller verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §.

Strandskyddsdispens

Strandskydddet ses som ett tungt vägande och viktigt intresse. Därför krävs särskilda skäl för dispens för strandskyddet. Dispens prövas av kommunen. Detta betyder att bland annat följande vanliga åtgärder kräver dispens:

  • De flesta byggnader, inklusive friggebodar.
  • Bryggor och kajer.
  • Trädgårdsanläggningar såsom pooler, staket, plank, murar, flaggstänger, fasta eldstäder, trädgårdsmöbler, tennisbanor, rabatter.
  • Vägar, parkeringsplatser, skyltar.
  • Grävnings- och schaktningsarbeten, sprängning, dammar, muddringsarbeten eller andra arbeten i vattenområde, vassröjning i vissa fall, trädfällning, m m.
Strandskydd gäller även vid vattendrag

Strandskydd gäller även vid vattendrag.

Ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets och fiskets behov kan vara undantagna.

Är du osäker på vad som gäller för den åtgärd du vill genomföra ska du alltid kontakta plan och bygg- eller miljökontoret innan du sätter igång.

 

 

 

 

 

Så ansöker du om strandskyddsdispens

För att ansöka om dispens fyller du i blanketten som finns under Mina sidor.

Ansökan om strandskyddsdispens ska insändas till kommun. Därefter prövas ansökan av kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden. Överprövningsmyndighet för strandskyddet är Länsstyrelsen som har 3 veckor på sig att fatta beslut om överprövning.
Mer information om strandskydd finns på Naturvårdsverkets hemsida (under Naturvård/Skydd av natur/Strandskydd). Informationen finns också på Länsstyrelsens hemsida.

  

 

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier