Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Projekt

Projekt

Mönsterås kommun har alltid haft ett drivande miljöarbete och inte varit sen att söka olika bidrag för att starta och driva miljö-och naturvårdsprojekt. Kommunen är aktiv i en rad olika regionala arbetsgrupper och även lokalt involverad i ideella grupper i miljöarbetet.

Nedan presenteras ett urval av projekt och samarbeten som vi drivit eller deltagit i under de senaste åren.

Aquabest

För ett miljöneutralt vattenbruk inom Östersjöregionen. Mönsterås kommun deltog mellan 2011 och 2014, bl.a. genom etablering av testodlingar för musslor utanför kusten.

Kalmarsundskommissionen

Kommunen deltar i en regional miljösamverkan för kustmiljöfrågorna – Kalmarsundskommissionen. Kommissionens uppgift är att stötta och utvidga samarbetet kring kustmiljö, vatten och Östersjöfrågor.

Kustnära avlopp

Leaderprojektet Kustnära avlopp beviljades under år 2011 nära 2,4 miljoner kronor för att arbeta med hållbara lösningar för vatten och avlopp i några kustområden. Projektet avslutades våren 2015 och var ett viktigt instrument för att nå hållbar utveckling i kustnära lägen.

Alsterån i balans

Trots att Alsterån är ett av de renaste vattnen i södra Sverige uppfyller inte vattendraget EU:s miljökvalitetsnorm god status. Alsteråns vattenråd drev därför Leaderprojektet ”Alsterån i balans” under åren 2011-2014. Projektets huvudsyfte var att skapa ett åtgärdsprogram för Alsteråns avrinningsområde baserat på lokal kunskap och lokalt engagemang. Mönsterås kommun är medlem i vattenrådet och var även medfinansiär i projektet.

Emåfiske.se

Emåfiske.se var ett utvecklingsprojekt som pågick mellan 2012 och 2014 och som finansieras via Leader Fiskeområde Kustlandet, Mönsterås kommun och Fliseryds Sportfiskeklubb. Syftet är att förbättra utvecklingsmöjligheterna avseende sportfisketurism i de nedre delarna av Emån, både med avseende på den berömda havsöringen och andra mindre kända arter.

Inventering av lekvandrande mört

Minskade bestånd av gädda och abborre till följd av dålig rekrytering är ett välkänt fenomen i Kalmarsund. Under våren 2012 genomfördes ett provfiske efter mört i samarbete med Kalmar och Torsås kommuner. Syftet var att undersöka mängden mört som utnyttjar regionens bäckar för lek samt hur mörtbestånden ser ut med avseende på storlek, kön och förekomst av sjukdomar. Projektet utfördes i tre bäckar i Mönsterås kommun, två i Kalmar samt en i Torsås.

Biogas - nya substrat från havet

Mönsterås kommun deltog mellan 2011 och 2013 i detta projekt, som syftade till att hitta nya substrat från havet som kan användas för att tillverka biogas. Målsättningen med projektet var att minska beroendet av fossila bränslen för fordonstransporter.

Vattenråd

Arbetet med att bilda vattenråd följer av vattendirektivet. Miljönämnden arbetar aktivt med frågan och samordnar Alsteråns vattenråd samt har en representant i Emåförbundets styrelse. Emåförbundet är vattenråd för Emåns avrinningsområde. Sedan 2015 är dessutom kustområde 74/75, mellan Emåns och Alsteråns mynning, uppdelat i två olika vattenråd. Den norra delen, från Lillån och norrut, ingår i Emåns vattenråd, medan bäckarna söder om Lillån ingår i Alsteråns vattenråd.

Tätortsnära vandringsleder

Under perioden 2013-2015 anlades tre tätortsnära vandringsleder inom ramen för ett kommunalt naturvårdsprojekt. Lederna tar dig ut i några av kommunens mest natursköna områden vid Kronobäcks våtmark, Kevershäll och längs Alsterån i Blomstermåla. Läs mer om Kevershälls vandringsled via länken nedan.

Åtgärdskartering kustmynnande vattendrag

Mellan åren 2014-2015 genomförde kommunen en åtgärdskartering av små kustmynnande vattendrag. Karteringen syftade till att undersöka åtgärdsbehov och naturvärden i vattendragen och kommer att användas som underlag för framtida naturvårdsåtgärder.

Kronobäcks våtmark

Gäddan har under senare år minskat i antal längs vår kust. En av orsakerna till detta är förlusten av lämpliga lek- och uppväxtområden. Vintern 2007-2008 anlades en våtmark i området mellan Kronobäcken och Oknebäcken strax söder om Mönsterås i syfte att skapa en reproduktionslokal för kustlevande gädda. Projektet var mycket lyckat och ökade reproduktionen av gädda i området med hundratusentals yngel! Våtmarken kom därefter att kallas för ”gäddfabrik” men är också mycket värdefull för fåglar och andra djur och växter. I april varje år genomförs det uppskattade familjeevenemanget Gäddans dag i våtmarksområdet.

Förbättrad vattenhushållning Kronobäcks våtmark

Mönsterås kommun erhöll under 2014 bidrag från Abu Garcias Fiske- och Vattenvårdsförening för förbättrande åtgärder för fiskvandring vid Kronobäcks våtmark. Det huvudsakliga syftet med projektet var att bättre kunna hushålla med den vårflod som fyller på våtmarken under mars-april och på så sätt åstadkomma bättre förutsättningar för gäddornas lekvandring från havet och in i våtmarken under våren.

Etablering av lekbottnar för havsöring och lax

Fiskevårdande åtgärder är ett återkommande tema i vårt projektarbete. Emåns och Alsteråns bestånd av lax och havsöring har under åren kraftigt påverkats av olika mänskliga aktiviteter. Miljönämnden har under senare år genomfört ett antal åtgärder för att förbättra möjligheterna till lek, bl.a. genom att anlägga helt nya lekbottnar på olika platser. Flera av åtgärderna har genomförts i samarbete med Emåförbundet, som arbetar aktivt med olika fiskevårdsprojekt i hela avrinningsområdet.

Miljöövervakning kustmynnande vattendrag

Kommunen bedriver sedan 1993 en regelbunden vattenprovtagning i våra kustmynnande vattendrag. Informationen som samlas in kan användas för att se förändringar av tillståndet i våra vatten och kan därmed utgöra underlag för naturvårdsåtgärder samt visa effekter av genomförda åtgärder.

Forum Emån

Forum Emån var ett projekt som drevs av en extern konsult under 2011 och 2012. Inom projektet skapades ett nätverk av organisationer, personer, företag och kommun som arbetde med att hitta olika idéer för besöksmål kopplade till Emån. 

 

Vill du veta mer om våra olika projekt och vad som är på gång just nu? Kontakta miljö- och byggförvaltningen på tel 0499-170 00 (vxl).

Senast kontrollerad: 2019-10-11.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier