Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Ekonomi » Budget

Kommunens budget

Chefer i olika delar av organisationen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag, skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde. För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Budget 2020 med flerårsplan antogs av kommunfullmäktige den 17 juni, 2019. I december 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om revideringar i budgeten, vilket presenteras i budgetrapporten 2020.

De beräknade skatteintäkterna för 2020 uppgår till 863 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 827 miljoner kronor exklusive löneökningar och ökade avskrivningar.

Ramökningar under 2020 uppgår till 21 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för planperioden 2020-2021 uppgår till 248 miljoner kronor. Bland de större investeringarna märks fortsatt fiberutbyggnad, vatten- och avloppsutbyggnad och sanering av vatten- och avloppsledningar, nya förskoleavdelningar, ny- och ombyggnationer, gator/vägar.

Skattesatsen ändras från och med 2020 och uppgår till 22,21 kronor.

Till höger kan du ladda ner aktuell budget för Mönsterås kommun.

Budget 2020 med ekonomisk flerårsplan, 2021-2022

(miljoner kronor)

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Kommunledning

14,78

11,28

11,28

Kommunledningskontor

58,84

58,84

58,84

Teknisk förvaltning

132,90

133,57

133,57

Miljö- och byggnadsnämnd

5,79

5,79

5,79

Kommunala bolag

2,91

2,91

2,91

Kultur- och fritidsnämnd

13,97

13,98

13,98

Barn- och utbildningsnämnd

277,95

278,13

278,13

Socialnämnd

317,41

318,40

318,40

Övriga nämnder

2,24

2,24

2,54

Nämnderna totalt

826,79

825,14

825,44

Finans

44,88

63,76

81,47

Skatteintäkter och statsbidrag

-862,98

-880,59

-903,30

Välfärdsmiljarderna

-13,55

-9,34

-9,34

Effektiviseringskrav

-1,0

-6,0

-11,00

Resultat

5,86

7,03

16,73

Senast kontrollerad: 2020-05-08.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier