Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Föreningsservice » Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Mönsterås kommun vill stimulera aktivitet och engagemang, samt öppen och utåtriktad verksamhet. Målet är att ha ett rikt och växande föreningsliv.

Er förening kan söka flera ekonomiska bidrag ifrån Mönsterås kommun föresatt att ni följer de allmänna bestämmelserna. Föreningen ska:

 • bedrivas ideellt
 • vara öppen för alla
 • präglas av demokratiska värderingar
 • ha stadgar som godkänts av föreningens årsmöte
 • valt en styrelse och varit verksam under minst sex månader
 • bedriva kontinuerlig verksamhet
 • årligen ta ut medlemsavgift

Utöver dessa krav finns ytterligare villkor för de typer av bidrag som finns. Villkoren presenteras närmare under varje bidrag.
OBS! Nedan presenteras enbart fritidsföreningarnas (föreningar med barn och ungdomsverksamhet inom idrott och hobby) bidrag.
Övriga föreningars bidragsblanketter finns dock presenterade i menyn till höger på denna sida.

Er förening kan inte få bidrag från flera kommunala insatser under samma år. Hur stort bidraget blir bestäms av hur mycket kommunstyrelsen avsätter till bidrag varje år. Ingen förening garanteras automatiskt bidrag.

Nya föreningar kan behöva extra stöd för att kunna komma igång. Ni som etablerade föreningar med stabil ekonomi kan få ett mindre bidrag eller inget alls. På samma sätt kan ett viktigt projekt vara skäl för större bidrag.

I "Allmänna bidragsbestämmelser" kan du läsa mer om de regler och villkor som finns för föreningsbidrag. 

De olika sorters bidrag som finns är

Blanketter för ansökan om bidrag hittar du under fliken "Blanketter". Var noggrann med att allt är ifyllt och undertecknat enligt de anvisningar som finns.

Ansökan skickas till

Fritidskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Lokalbidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Om er förening utövar verksamhet i en lokal som inte är ägd av Mönsterås kommun kan ni söka lokalbidrag för hyreskostnader och driftkostnader. Äger ni er egen föreningslokal kan ni endast söka lokalbidrag för driftkostnader, inte för hyreskostnader.

Villkoren för att få lokalbidrag är att:

 • föreningen uppfyller de krav som ställs i allmänna bestämmelser
 • regelbunden ungdomsverksamhets bedrivs i lokalen
 • lokalen är godkänd av föreningsnämnden. Vid behov kan föreningen ansöka om utökning av lokaler.
 • lokalen har direkt samband med den egna barn- och ungdomsverksamheten
 • lokalen skall vara i proportion till föreningens verksamhet. Väljer föreningen ett dyrare alternativ får föreningen bekosta detta med egna medel.

Lokalbidrag delas inte ut vid arrangemang eller tävlingar med entréavgift. Ansökan görs på blanketten för verksamhetsbidrag i blankettarkivet.

Föreningar som hyr sporthallar, fotbollsplaner, skollokaler och andra lokaler direkt av Mönsterås kommun får lokalbidrag i form av subventionerad hyra och behöver därför inte sökas.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Er förening kan söka lokalt aktivitetsstöd som betalas ut per träff och deltagare. Samlingen ska bestå av minst tre och högst 30 deltagare utöver ledaren. Ju fler medlemmar och träffar desto högre blir bidraget. 

För detta måste er förening fylla i och lämna närvarokort (mer information nedan).

Ansökningsdatum

För vårverksamhet mellan 1 januari - 30 juni är sista ansökningsdatum 15 augusti.

För höstverksamhet mellan 1 juli - 31 december är sista ansökningsdatum 15 februari.

Närvarokort

Närvarokorten innehåller fler uppgifter, bland annat en sammanställningsruta med uppdelning på kön och åldersgrupp. Varje förening får själv fatta beslut och se till att korten numreras. Numreringen behövs för en sammanställningsblankett och för eventuell kontroll. Föreningen ansvarar för att datum, tid, lokal med mera är ifyllt på närvarokortet. På ansökningsblanketten skall samtliga efterfrågade uppgifter nedtecknas.

Samtliga närvarokort och ansökningsblanketter arkiveras av respektive förening i minst fem år.

För föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet, RF, och ansöker via IdrottOnline skickas ansökan automatiskt från RF till Föreningsnämnden.

Extra anslag

Om er förening har extra stora verksamhetskostnader eller planerar större investeringar eller projekt kan ni ansöka om extra anslag. Ni måste lämna in ansökan innan investeringen eller projektet påbörjas. I ansökan ska ni lämna en tydlig motivering och ekonomisk kalkyl.

Bidrag till ledarutbildning

Bidrag till ledarutbildning ska hjälpa till att utveckla ledare i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget går till kurser som arrangeras av riks-, distrikts- eller lokalföreningar. Utbildningen ska bedrivas efter godkänd kursplan. Åldersgränsen för ledarutbildning är 15 år.

Ledarutbildningsbidrag utgår med 300 kronor per dag. Max 1 500 kronor per kurs, och max 10 000 kronor per förening och år. 

Med ansökan ska ni bifoga kursprogram, kursinfo och kvitto på betalad kursavgift.

Verksamhetsbidrag

Er förening kan få hjälp med baskostnader för administration och verksamhet genom ett verksamhetsbidrag.

Bidraget betalas ut en gång per år och beräknas på antalet medlemmar i åldern 7 till 25 år.

Antal medlemmar

kronor/person

Lokalbidrag

1-100

40 kronor

25 kronor per medlem mellan 7-25 år

101-200

35 kronor

201-

30 kronor

Med ansökan ska ni bifoga en verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse och föreningspolicy. Ni måste också ange ert medlemsantal för flickor och pojkar i åldern 7 till 25 år.

Startbidrag

Om ni är en nybildad förening kan ni ansöka om startbidrag. När er förening blir godkänd och registrerad som bidragsberättigad förening får ni ett startbidrag på 500 kronor.

Drogförebyggande medel

Om er förening anordnar drogförebyggande kvällsaktiviteter fredag eller lördag kan ni söka bidrag i förhand till arrangemanget. Med ansökan ska ni bifoga en enkel beskrivning om arrangemanget och vilka medel föreningen behöver. Krav är att aktiviteten/samlingen informerar föreningens ungdomar om Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT).

Bidraget söker ni direkt hos föreningskonsulenten.

Evenemangsbidrag

Sök om bidrag för enstaka arrangemang eller tillfällig sammanslutning av föreningar som tillsammans arrangerar evenemang.

Bidraget söks direkt hos Kommunstyrelsens arbetsutskott och ska vara inne minst tre månader innan planerat evenemang. Läs mer och sök bidraget här.

Senast kontrollerad: 2019-03-07.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier