Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Skogsbruk » Skogsbete vid Nynäs

Skogsbete vid Nynäs

Vid Nynäs – Vadarevägen - har kommunen upplåtit ett skogsparti till skogsbete. Dessutom har intilliggande markägare också upplåtit mark för bete.

IMG id=eZObject_19947 title="Highland cattle 140917" alt=large src="https://www.monsteras.se/var/monsteraskommun/storage/images/media/bilder/tekniska-kontoret/highland-cattle-140917/108720-1-swe-SE/Highland-cattle-140917_large.jpg" align=left inline="true" view="embed-inline">

Foto: Claus Kempe

 

Skogsbete var vanligt förr i tiden och då användes oftast så kallade utmarker till detta, men idag är betade skogsmarker ovanligt. Knutna till dessa miljöer finns flera värdefulla växter, insekter och svampar som kommer fram då markerna används och betas. Fåglarna får tillgång till föda, vilket är viktigt framförallt under häckningar. Många fjärilar trivs också här.

Området betas nu av djur från Birgitta Nors i Berga. Djuren är väldigt tillgivna – men mata dem inte! – för då tror de att alla kommer med mat till dem.

Målsättningen med skötseln av hagmarkerna och skogsbetena är att upprätthålla livsmiljöer där det förekommer öppna partier med ängar bland träden. Om träden står glest ökas solstrålningen ner till undervegetationen och på trädens stammar, vilket förbättrar ljus- och värmegynnande arters livsvillkor. Trädbevuxna vårdbiotoper är viktiga livsmiljöer speciellt för svampar och insekter. Om betet upphör kommer sly och undervegetation snabbt att växa upp. Landskapsvård och naturvärden liksom det visuella intrycket kommer då att försämras.

Området har delats in i olika delar och betas i omgångar, för att störa så lite som möjligt på friluftslivet.

Senast kontrollerad: 2020-01-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier