Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Planprocessen

Planprocessen

detaljplan

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar en mindre del av kommunen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning av en fastighet eller ett område.

Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park.), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller täcks över av en ny.

Processen tar minst ett års tid, men om beslutet överklagas tar det förstås längre tid. En detaljplan kan göras antingen genom normalt planförfarande eller genom enkelt planförfarande.

En detaljplan består av plankarta, planbeskrivning, grundkarta och fastighetskarta. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun (politiskt tillsatt) ansvarar för detaljplanläggningen i kommunen.

Uppdrag

Om någon vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan man ta kontakt med miljö- och byggnadsnämnden (MBN) och begära detta. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan därför aldrig på förhand utlova att en plan med ett visst innehåll kommer att vinna laga kraft!

planprogram
Program

Planprocessen börjar med ett program som anger mål med planen och förutsättningarna för en etablering på vald plats. Syftet med programmet är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede med de berördas erfarenheter och synpunkter. Alla synpunkter sammanställs i en redogörelse.

Om förutsättningarna för området redan är utredda i översiktsplanen görs inget program utan planen går direkt till samråd.

Samråd

När ett förslag till detaljplan upprättats ska kommunen samråda med olika intressenter (kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m fl). Syftet är att de som berörs ska ha insyn och möjlighet att påverka. De som har synpunkter ska skriftligen lämna dem till kommunen inom samrådstiden. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse.

Granskning

plankarta

När detaljplanen har justerats med eventuellt inkomna synpunkter ska detaljplanen ställas ut under minst tre veckor. Samtliga berörda meddelas via brev och kungörelse i tidningarna. Förslaget finns tillgängligt på kommunkontoret, biblioteket och kommunens hemsida. Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter utställningen sammanställs synpunkterna i ett utlåtande.

Antagande och Laga kraft

Efter utställningen kan mindre ändringar göras efter de synpunkter som framkommit. Om förslaget ändras väsentligt ställs planen ut på nytt. Kommunfullmäktige antar det slutgiltiga förslaget till detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden antar vissa planer på delegation. De som haft synpunkter, och inte fått dem tillgodosedda, underrättas om beslutet och hur ett överklagande går till. Överklagandetiden är tre veckor.

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat detaljplaneförslaget.

Överklagan och överprövning

De som senast under utställningstiden skriftligen har haft synpunkter på planförslaget och inte fått dem tillgodosedda får överklaga. Överklagandet prövas av länsstyrelsen men ska skickas till den instans på kommunen (kommunfullmäktige eller miljö- och byggnadsnämnden) som har tagit beslutet. Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor från att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Om klagande inte är nöjd med länsstyrelsens dom kan överklagan göras till regeringen.

Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en plan mot tre grunder:

  • Riksintressen (t ex mark- och vattenområden för friluftslivet, natur- och kulturmiljöer, yrkesfisket, totalförsvaret) inte tillgodoses,
  • Användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt (t ex vägar, täkter, stormarknader, småbåtshamnar mm)
  • En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser (t ex buller, trafiksäkerhet, vatten och avlopp, skred mm)

Läs mer på Boverkets hemsida.

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier