Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Boende » Värmepumpar

Värmepumpar

Anmäl/ansök till Miljö- och byggnadsnämnden innan du installerar en värmepump, gäller jord-, sjö- och bergvärmepumpar. Enligt Miljöbalken ska en anmälan inkomma minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Normal handläggningstid för värmepumpanmälan är ca två veckor. Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för värmpump göras. Tillståndsansökan kan ta lite längre tid än anmälan om värmepump.

Anmälan/ansökan ska göras för att miljö- och byggförvaltningen ska kunna avstyra en olämplig placering och för att man ska ha möjlighet att yttra sig över köldmedia och köldbärarvätska. En prövningsavgift tas ut enligt taxa, som är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om anmälan avslås.

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Borrning utan anmälan/ansökan kan leda till miljösanktionsavgift och/eller åtalsanmälan.

När du funderar på att installera en värmepump bör du ta reda på om dina grannar har värmepump och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde. Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten, borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Värmepumpanläggningen ska utföras i enlighet med de anvisningar som finns i Svensk Kylnorm. I övrigt ska tillämpliga delar i Köldmediekungörelsen följas. Riktlinjerna i Normbrunn-16 ska uppfyllas vid bergvärmeborrningen. Målet är att minska risken för miljöstörningar som t.ex. förorening av grundvatten. 

Vid installation av bergvärmeanläggning är det viktigt att anläggningen blir rätt dimensionerad så att du får ut den effekt som du räknat med. Det är också viktigt att anläggningen utförs på korrekt sätt så att grundvattnet inte riskerar förorenas. Du ansvarar för att skydda närliggande vattentäkter och för att ersätta eventuell skada som din bergvärmeanläggning orsakar. Du som installerar en värmepump är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppkommer av installationen.

Tänk på att en komplett ifylld anmälan med en bra ritning förkortar handläggningstiden. Hör av dig till miljö- och byggförvaltningen för råd och hjälp. Blankett för anmälan finns under "Mina sidor" i menyn till vänster. Skriftligt besked på anmälan med de villkor som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

Om din värmepump ska ersätta en oljeeldad panna, krävs det att oljecisternen töms och rengörs. Åtgärder ska även vidtas så att cisternen inte kan fyllas. En cistern som tas ur bruk ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Placering och rekommenderade avstånd

  • Energibrunnen bör om möjligt placeras högre i terrängen, så långt från föroreningskälla som möjligt.
  • Avstånd mellan energibrunn och avloppsinfiltration bör vara minst 30 m.
  • Avstånd till fastighetsgräns bör vara minst 10 m.
  • Avstånd mellan energibrunn och bergborrad vattenbrunn bör vara minst 30 m.
  • Avstånd mellan två energibrunnar bör vara minst 20 m.
  • Avstånd mellan energibrunn och grävd vattenbrunn bör vara minst 20 m.

Läs mer om placering mm i ”Normbrunn 16”.

Senast kontrollerad: 2019-10-11.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier