Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik » Nämnder

Nämnder

Här hittar du en sammanfattning av Mönsterås kommun politiska nämndorganisation. Varje nämnds ansvarsområden presenteras kort här nedan. För mer information kan du följa länken vid varje nämnds namn.

Klicka på bilden för att se organisationsschemat större, som pdf.

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all verksamhet inom det offentliga skolväsendet.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden har ansvar för kommunens fysiska detaljplanering, bygglovsprövning och byggtillsyn, mätnings- och kartverksamhet, kommunala lantmäterimyndigheten och bostadsanpassningar. Nämnden behandlar alla planärenden, bygglovsärenden, fastighetsbildningsärenden och förhandsbesked.

Byggnadsnämnden är också ansvarig nämnd för myndighetsutövningen inom räddningstjänsten, samt trafikfrågor.

Föreningsnämnd

Föreningsnämnden har framför allt ansvar för kontakten med de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet. Nämnden arbetar för att bevara och utveckla kommunens breda förenings- och fritidsliv.

Föreningsnämnden ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar, motionsspår samt lokalbokningar i kommunens sport- och gymnastikhallar.

Kulturnämnd

Kulturnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten och biblioteken. Nämnden arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer.

Miljönämnd

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen och miljöbalken, för miljöfarlig verksamhet, kemikalietillsyn och hälsoskydd.

I verksamheten ingår även arbete med hållbar utveckling och naturvård.

Socialnämnd

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och ansvarar för vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialnämnden ansvarar för den verksamhet som kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Valnämnd

Valnämnden administrerar, organiserar och anordnar allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Senast kontrollerad: 2017-11-14.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier