Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Skolskjuts

Skolskjuts

en skolbuss

Skolskjutsregler för Mönsterås kommun

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts för eleverna om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuella funktionshinder hos en elev eller någon annan omständighet.

I Mönsterås kommun tillämpar vi skolskjutszoner. Detta innebär att varje skola omgärdas av en skolskjutsfri zon. De elever som bor utanför denna zon har rätt till skolskjuts. Vid indelningen av skolskjutszoner har hänsyn tagits till trafikfarliga miljöer.

Grundläggande om ansvarsfördelning skola och hemmet

Grundläggande bestämmelser om tillsynsansvar över barn finns i 6 kap. föräldrabalken. Här anges bland annat att barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för sig själv eller för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

För barn som omfattas av skolplikten anses tillsynsansvaret gå över på skolan under skoltid eftersom vårdnadshavarna till följd av skolplikten är förhindrade att utöva sitt tillsynsansvar under  denna tid.

Vägen mellan bostaden och hållplatsen/skola

Föräldrarna ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen/uppsamlingsplatsen.

Föräldrarna har ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Tänk på att detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga.

Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen/-skola löses i första hand i samråd mellan skola och föräldrar. På hållplatsen är det i första hand  föräldrarna som ska se till att gällande ordningsregler följs.

Om eleven åker särskild anordnad skolskjuts skall frånvaro alltid meddelas.

Under transport

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för gällande trafik- bestämmelser och att ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de som finns angivna i skolskjutsplanen.

Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolan.

Inträffar tillbud under transporten skall föraren/entreprenören rapportera detta till skolskjutssamordnaren.

Elevens ansvar; att följa föreskrivna regler, till exempel bältesanvändning.

Vid skolan

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och ordningsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut till dess att eleven klivit på skjutsen.

 

Information om skolskjuts

Alla skolskjutsberättigade elever i Mönsterås kommun kommer få ett "Erbjudande om skolskjuts" cirka 14 dagar innan höstterminens skolstart. I erbjudandet om skolskjuts finns följande information:

 • Att angivna tider är cirkatider. Dessa kan komma att ändras efterhand.
 • Taxiåkande elev informerar själv taxi vid sjukdom eller annan anledning att hon/han inte ska åka med.
  Tänk på att alltid vara ute i god tid för att undvika förseningar i tidsplaneringen och för att inte riskera att bli ifrånåkt.
 • Skolskjutselev ska alltid ta på sig säkerhetsbältet i skolskjutsen.
 • De elever som ska åka med linjelagd KLT-tur, Flexbussen tur 168 erhåller årskort, som kommer att delas ut i skolan.
  Årskortet är personligt och får ej överlåtas eller lånas ut.
  Eleven ansvarar själv för sitt årskort som är en värdehandling.
  Förlorat/trasigt årskort anmäles på särskild blankett som finns på skolan.
  Förlorat årskort ersätts mot en administrationsavgift på 100 kronor plus postförskott och porto.
 • Vinterskjuts gäller från vecka 45 till och med vecka 7 för elever i Habbestorp, Torp, Bössemåla, Boslät och Nydala.

Vid frågor angående utebliven taxiskjuts, sjukdom etc ring taxi direkt:

 • Bergkvarabuss AB, tur 21 tel: 073-049 08 26
 • Bergkvarabuss AB, tur 23 tel: 076-348 35 77, 076-640 57 48
 • Bergkvarabuss AB, tur27 tel: 076-640 57 49
 • Bergkvarabuss AB, ersättare tur 21,23 och 27 tel: 070-091 89 18
 • Flexbuss AB, tur 26, 168  tel: 073-317 416 69
 • Flexbuss AB, tur 24 tel: 076-640 55 26
 • Flexbuss AB, tur 25 tel: 076-640 55 28
 • Flexbuss AB, tur 28 tel: 076-640 55 27
 • Nettotaxi AB, tur 22 tel: 076-640 59 64

Vid frågor angående skolskjutsar, busskort med mera ring telefon 0499-171 07, 0499-171 92.

Senast kontrollerad: 2018-01-15.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier