Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Blanketter

Blanketter

Här hittar du Mönsterås kommuns blanketter.

Flera blanketter är s.k. eForms, formulär som du fyller i direkt i webbläsaren, och sedan skriver ut och skickar till oss. Vill du inte fylla i formuläret direkt kan du välja att skriva ut en tom blankett som PDF.

Andra blanketter är utformade som ifyllningsbara PDF-filer eller textfiler. För att kunna använda dessa behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats. Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Välj kategori

Välj kategori nedan för att komma direkt till den blankett du söker i blankettarkivet.

Avfall till deponi

Gator och trafik

Parkeringstillstånd

Barnomsorg

Grundskola

Serveringstillstånd och försäljning av folköl

Boende

Gymnasiet

Sotning och brandskydd

Byggande

Livsmedelsverksamhet

Subventionerade resor

Djurhållning

Lotterier

Tjänstedirektivet

Enskilda avlopp

Miljöfarlig verksamhet

Tobaksförsäljning

Fiberanslutning

Musik & kulturskolan

Vatten och avlopp

Föreningar/organisationer

Omsorg och hjälp

Vårdnadsbidrag

 

Avfall till deponi

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Grundläggande karaktärisering av inert/icke-farligt avfall till deponi

147,55 kB

 

2017-10-12

application/pdf Mottagandeblankett för inert/icke-farligt avfall till deponi

113,41 kB

2016-03-23

 
Barnomsorg

Du kan också utföra dina barnomsorgsärenden via e-tjänsten Barnomsorg via webben

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan barnomsorg

74,80 kB

2013-08-06

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola

207,42 kB

pdf

2017-10-17

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola (arabiska)

408,96 kB

Översatt till arabiska

2017-10-26

application/pdf Inkomstuppgift barnomsorg

100,25 kB

2013-08-06

application/pdf Schema barnomsorg

130,25 kB

2013-08-06

application/pdf Uppsägning/Ändring barnomsorg

77,40 kB

2016-07-13

 
Boende

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ajourhållning av lägenhetsregistret (flerbostadshus och specialbostäder) Ajourhållning av lägenhetsregistret (flerbostadshus och specialbostäder)

 

eForm

2017-09-13

Ajourhållning av lägenhetsregistret (småhus och fritidshus) Ajourhållning av lägenhetsregistret (småhus och fritidshus)

 

eForm

2017-09-13

Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

136,58 kB

 

2017-04-28

application/pdf Ansökan om trädfällning på kommunens mark

138,22 kB

2016-01-25

application/pdf Ansökan om uppehåll i sophämtning

199,50 kB

2016-04-08

 
Byggande

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om eldstad/rökkanal Anmälan om eldstad/rökkanal

 

eForm

2017-09-13

Anmälan/ansökan om installation av värmepump Anmälan/ansökan om installation av värmepump

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om förhandsbesked Ansökan om förhandsbesked

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om strandsskyddsdispens Ansökan om strandsskyddsdispens

 

eForm

2017-09-13

Begäran om planbesked Begäran om planbesked

 

eForm

2017-09-13

Beställning av karta Beställning av karta

 

eForm

2017-09-13

Beställning av lägeskontroll Beställning av lägeskontroll

 

eForm

2017-09-13

Beställning av utstakning Beställning av utstakning

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Granneintyg

101,52 kB

2017-05-15

application/pdf Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig

620,72 kB

2017-04-28

application/pdf Kvalitetsförsäkran värmepumpsanläggning

127,89 kB

2016-04-01

Rivningsanmälan Rivningsanmälan

 

pdf

2017-09-13

application/pdf Rivningsplan med tillhörande materialinventering

275,99 kB

 

2017-04-28

Teknisk beskrivning (bilaga till bygganmälan) Teknisk beskrivning (bilaga till bygganmälan)

 

eForm

2017-09-13

Uppgift om kontrollansvarig (bilaga till ansökan om bygglov) Uppgift om kontrollansvarig (bilaga till ansökan om bygglov)

 

eForm

2017-09-13

Översiktlig teknisk beskrivning (bilaga till ansökan om bygglov) Översiktlig teknisk beskrivning (bilaga till ansökan om bygglov)

 

eForm

2017-09-13

 
Djurhållning

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

 Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

 

eForm

2017-11-21

Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

 

eForm

2017-11-21

 
Enskilda avlopp

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om bidrag till vatten- och avloppsanläggning som ej kan anslutas till kommunens VA-nät

130,61 kB

 

2016-01-25

application/pdf Ansökan om tillstånd för förmultningsklosett

110,85 kB

2016-04-01

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport infiltration Entreprenörsrapport infiltration

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport markbädd Entreprenörsrapport markbädd

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport minireningsverk Entreprenörsrapport minireningsverk

 

eForm

2017-09-13

Entreprenörsrapport sluten tank Entreprenörsrapport sluten tank

 

eForm

2017-09-13

 
Fiberanslutning

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Avtal för anslutning till stadsnät för privatperson/villaägare

139,94 kB

Obs! Skicka in 2 exemplar

2016-07-06

 
Föreningar och organisationer

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Anmälan om föreningsbildande uppgifter

117,95 kB

Föreningsnämnden

2017-04-18

application/pdf Ansökan om evenemangsbidrag

104,45 kB

2017-07-07

application/pdf Ansökan om extra anslag

117,34 kB

Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 31 mars

2016-03-16

application/pdf Ansökan om föreningsbidrag från kommunstyrelsen

130,97 kB

Kommunstyrelsen
Sista ansökningsdag 31 mars

2016-03-16

application/pdf Ansökan om hall- och plantider för inom- och utomhusidrott

277,41 kB

Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 31 maj

2017-05-24

application/pdf Ansökan om ledarutbildningsbidrag

135,79 kB

Föreningsnämnden

2016-01-25

application/pdf Ansökan om LOK-stöd/aktivitetsstöd

301,99 kB

(1 av 2)
Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 25 februari resp. 15 augusti

2016-08-02

application/pdf Ansökan om ungdomsledarstipendium

114,90 kB

Föreningsnämnden
Sista förslagsdag 1 oktober

2017-10-06

application/pdf Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningsnämnden

314,38 kB

Föreningsnämnden
Sista ansökningsdag 31 mars

2017-11-14

application/pdf Ansökan om verksamhetsbidrag till kulturnämnden

123,31 kB

Kulturnämnden
Sista ansökningsdag 31 mars

2016-03-16

application/pdf Kulturstipendium, stadgar och formulär

16,18 kB

Kulturnämnden
Sista förslagsdag 1 oktober

2016-01-22

application/pdf Miljöstipendier

3,65 kB

Miljönämnden
Sista förslagsdag 1 oktober

2016-03-16

application/pdf Närvarokort LOK-stöd

7,81 kB

(2 av 2)
Föreningsnämnden
Bilaga till ansökan om LOK-stöd

2016-03-16

application/pdf Återrapportering vid evenemangsbidrag

108,00 kB

2017-07-07

 
Gator och trafik

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om blomlåda på gatumark

121,57 kB

2016-01-25

Ansökan om dispens för tung transport Ansökan om dispens för tung transport

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om driftbidrag för enskild väg

106,24 kB

2016-01-26

application/pdf Ansökan om schaktning

108,89 kB

2016-01-25

application/pdf Ansökan om särskilt driftbidrag för enskild väg

116,66 kB

2016-01-26

Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats

 

eForm

2017-09-13

 
Grundskola

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om specialkost i förskola och skola Ansökan om specialkost i förskola och skola

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola

207,42 kB

pdf

2017-10-17

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola (arabiska)

408,96 kB

Översatt till arabiska

2017-10-26

application/pdf Ledighetsansökan för elev

52,54 kB

2012-11-27

application/pdf Val av skola

66,66 kB

2014-01-30

 
Gymnasiet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan inackorderingsbidrag

170,41 kB

2009-09-28

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola

207,42 kB

pdf

2017-10-17

application/pdf Ansökan om specialkost i förskola och skola (arabiska)

408,96 kB

Översatt till arabiska

2017-10-26

application/pdf Ansökan resebidrag

200,78 kB

2009-10-01

 
Livsmedelsanläggning/-verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om misstänkt matförgiftning Anmälan om misstänkt matförgiftning

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Registrering av livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

 

eForm

2017-09-13

Ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet Ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

 

eForm

2017-09-13

 
Lotterier

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Lotteriredovisning Lotteriredovisning

 

eForm

2017-09-13

Registrering av lotteri enligt 17 § lotterilagen, inklusive beslut Registrering av lotteri enligt 17 § lotterilagen, inklusive beslut

 

eForm

2017-11-16

Sammanställning lotterier Sammanställning lotterier

 

eForm

2017-09-13

 
Miljöfarlig verksamhet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall Anmälan kompostering av organiskt hushållsavfall

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om hygienisk behandling Anmälan om hygienisk behandling

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om installation/avinstallation av cistern Anmälan om installation/avinstallation av cistern

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om sanering av förorenad byggnad Anmälan om sanering av förorenad byggnad

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om uppläggning av avfall Anmälan om uppläggning av avfall

 

eForm

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m. Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

 

eForm

2017-09-13

Anmälan/ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Anmälan/ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

374,71 kB

2017-05-15

Användning av avfall för anläggningsändamål Användning av avfall för anläggningsändamål

   

2017-09-13

 
Musik & kulturskolan

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan och avanmälan till Musik- och kulturskolan Anmälan och avanmälan till Musik- och kulturskolan

 

e-tjänst

2018-01-15

 
Omsorg och hjälp

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om hjälp i hemmet

113,14 kB

2017-05-22

Ansökan om LSS-insats Ansökan om LSS-insats

 

eForm

2017-09-13

application/msword Ansökan sjukersättning personlig assistans

211,50 kB

2015-11-25

application/pdf Fullmakt sjuklöneersättning personlig assistans

100,30 kB

2017-06-02

application/pdf Inkomstuppgift 2018

240,92 kB

2018-01-10

application/pdf Val av leverantör för hemtjänst

106,76 kB

2017-05-15

 
Parkeringstillstånd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

 

2017-10-05

 
Serveringstillstånd och försäljning av folköl

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan försäljning och servering av folköl Anmälan försäljning och servering av folköl

 

eForm

2017-09-13

Anmälan serveringsansvariga personer Anmälan serveringsansvariga personer

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till allmänheten Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till allmänheten

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle till slutet sällskap

 

eForm

2017-09-13

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

 

eForm

2017-09-13

 
Sotning och brandskydd

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Anmälan om tillfällig hantering av gasol

52,02 kB

2016-01-22

application/pdf Ansökan om sotning av egen eldstad

19,46 kB

 

2015-01-12

application/pdf Ansökan om tillstånd för explosiva varor

221,68 kB

 

2015-01-12

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

 

eForm

2017-09-13

application/pdf Intresseanmälan deltidsbrandman

110,35 kB

 

2015-01-12

application/pdf Skriftlig redogörelse brandskydd

69,67 kB

 

2015-01-12

application/pdf Ändring av föreståndare för brandfarlig vara

208,94 kB

 

2015-01-12

 
Subventionerade resor

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan om subventionerade kollektiva arbetsresor

119,06 kB

Sista ansökningsdag 28 februari

2016-01-25

 
Tjänstedirektivet

Blanketter på svenska och engelska för företag och verksamheter / Forms in Swedish and English for companies and businesses.

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification o... Anmälan om catering, kryddning av spritdryck och /eller provsmakning/Notification of catering premises, flavouring of spirits and/or notification o...

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a a... Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a och 12 c tobakslagen/Notification of sales of tabacco products on accordance with Sections 12 a a...

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl") Anmälan om försäljning/servering av folköl/Notification of sales and serving of beer over 2,25% by volume ("Folköl")

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om miljöfarlig verksamhet/Notification of environmentally hazardous operations Anmälan om miljöfarlig verksamhet/Notification of environmentally hazardous operations

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/Notification of registration of food facility Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning/Notification of registration of food facility

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med bassängbad/Notification about operations with swimingpool Anmälan om verksamhet med bassängbad/Notification about operations with swimingpool

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling/Notification concering operations involving hygienic treatment Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling/Notification concering operations involving hygienic treatment

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om bygglov/Application för building permit Ansökan om bygglov/Application för building permit

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om godkännande av funktionskontrollant/Application for approval of expert Ansökan om godkännande av funktionskontrollant/Application for approval of expert

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning/Application of approval of food facility Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning/Application of approval of food facility

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel/Application for temporary sales/renting of market stall

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages Ansökan om tillstånd för servering av alkholdrycker/Application for the serving of alcoholic beverages

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor/Application for permit for handling inflammable goods

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Rivningsanmälan/Notification of demolition Rivningsanmälan/Notification of demolition

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

Underlag för riskklassificering/Documentation of risk classifiktion Underlag för riskklassificering/Documentation of risk classifiktion

 

Form in Swedish and English

2017-09-13

 
Tobak

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

220,63 kB

2016-03-11

Försäljning av tobaksvaror Försäljning av tobaksvaror

 

eForm

2017-09-13

 
Vatten och avlopp

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Blankett installationsrapport för återströmningsskydd

122,16 kB

2016-08-24

application/pdf Servisanmälan, anmälan om inkoppling av kommunalt vatten och avlopp

120,42 kB

 

2016-01-25

 
Vårdnadsbidrag

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Uppsägning vårdnadsbidrag

85,55 kB

2010-04-09

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier