Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik » Politisk ordlista

Politisk ordlista

Att förstå vad politikerna säger och gör är inte alltid det lättaste. Speciella ord och uttryck kan behöva en förklaring. Här finns ordlistan som gör det lättare att följa med i det politiska språket.

Acklamation

Bifall (samtycke) utan omröstning

Ajournera

Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar

Allmänna val

Val som sker i hela landet, till exempel val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om

Bordlägga

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Dagordning

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde, föredragningslista

Delegera

Överlåta arbete och beslut till någon annan

Enkel fråga

Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta

Ersättare

Ersättare för ordinarie ledamot - suppleant

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde, dagordning

Församling

Exempelvis folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning

Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa

Att formellt begära något

Interpellation

Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar

Justering

Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

Kommunalskatt

Betalas av varje fysisk person i den kommun hon eller han är mantalsskriven

Ledamot

Förtroendevald medlem

Lekman

Person som inte är fackman

Mandat

Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Primärkommun

Sverige är indelat i för närvarande 290 kommuner

Proportionell

Avpassad, exempelvis mandat i församlingen

Proposition

Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning

Protokoll

Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde

Remiss

Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

Reservation

Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer

Rösträtt

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som finns upptagen i röstlängd
Utländsk medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommun- och landstingsval men inte i riksdagsval

Suppleant

Ersättare

Särskilt yttrande

Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut upprättat av en tjänsteman i kommunen

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering

Omröstning - begärs innan beslut fattats

Yrka

Att begära eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på visst sätt

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Senast kontrollerad: 2017-11-14.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier