Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Ekonomi » Kommunens budget

Kommunens budget

Chefer i olika delar av organisationen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag, skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde. För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Budget 2018 med flerårsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni, 2017. I december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om revideringar i budgeten, vilket presenteras i budgetrapporten 2018.

De beräknade skatteintäkterna för 2018 uppgår till 790 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 765 miljoner kronor exklusive årets löneökningar och ökade avskrivningar.

Beslutade ramökningar mellan 2017 och 2018 uppgår till 24,5 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för planperioden 2018-2020 uppgår till 230 miljoner kronor. Bland de större investeringarna märks gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben samt ombyggnationer på skolor och kök på äldreboenden. Utbyggnaden av fibernät fortsätter under budget- och planperioden.

Skattesatsen ligger oförändrad med 21,41 kronor

Till höger kan du ladda ner aktuell budget för Mönsterås kommun.

Budget 2018 med ekonomisk flerårsplan, 2019-2020

(miljoner kronor)

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Kommunledning 

12,11

12,11

12,11

Kommunledningskontor 

55,08

52,65

52,65

Teknisk förvaltning

125,79

127,89

127,89

Byggnadsnämnd

-0,36

-0,36

-0,36

Kommunala bolag 

2,41

2,41

2,41

Föreningsnämnd 

3,05

3,06

3,06

Kulturnämnd

7,73

7,72

7,72

Miljönämnd

4,27

4,27

4,27

Barn- och utbildningsnämnd 

267,49

267,15

267,15

Socialnämnd 

285,15

284,96

284,96

Övriga nämnder 

2,36

2,36

2,06

Nämnderna totalt 

765,09

764,23

763,92

Finans 

24,74

42,01

57,11

Skatteintäkter och statsbidrag

-789,69

-806,44

-825,25

Solhem - driftskostnader

0,00

0,00

10,00

Effektiviseringskrav

-2,00

-5,00

-10,00

Ram 

1,86

5,20

4,22

Senast kontrollerad: 2018-01-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier