Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommuninformation » Ekonomi

Ekonomi

Mönsterås kommuns verksamheter kostar cirka 710 miljoner kronor under ett år. Av verksamhetens kostnader är cirka 80 procent personalkostnader. Drygt 45 procent av kommunens budget går till skola och förskoleverksamhet och 38 procent till äldre- och funktionshindrade.

Årets resultat, 2016, uppgick till 61 miljoner kronor.

Den kommunala servicen finansieras med skattemedel. För varje intjänad hundralapp betalar man i genomsnitt 32,78 kronor i skatt i Mönsterås. Skatten består av:

  • 21,41 kronor i kommunalskatt
  • 11,37 kronor i landstingsskatt

Mönsterås kommuns organisationsnummer är 212000-0720.

I listan till höger kan du ladda ner budget, budgetrapport och årsredovisning.

Senast kontrollerad: 2018-01-02.

Kommunens budget

Chefer i olika delar av organisationen tar varje dag beslut som påverkar verksamhetens ekonomi. Planeringen av verksamheten i ekonomiska termer kallas budgetering. Genom att planera, budgetera och följa upp verksamheten kan den styras enligt de mål som finns.

I juni varje år bestämmer kommunfullmäktige hur mycket pengar varje nämnd ska tilldelas, bland annat utifrån vilken budget kommunen fått från staten genom statsbidrag, skattemedel med mera. Varje nämnd tar därefter beslut om vad respektive budget ska användas till inom sitt verksamhetsområde. För att följa upp nämndernas detaljbudget samt förändringar i skatteunderlag och förutsättningar görs en budgetrapport som beslutas av kommunfullmäktige i december. Förvaltningschefen ansvarar sedan för att verksamheten bedrivs enligt den budget som nämnden beslutat om.

Budget 2018 med flerårsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni, 2017. I december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om revideringar i budgeten, vilket presenteras i budgetrapporten 2018.

De beräknade skatteintäkterna för 2018 uppgår till 790 miljoner kronor. Nämnderna och förvaltningarna har en totalbudget på 765 miljoner kronor exklusive årets löneökningar och ökade avskrivningar.

Beslutade ramökningar mellan 2017 och 2018 uppgår till 24,5 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för planperioden 2018-2020 uppgår till 230 miljoner kronor. Bland de större investeringarna märks gång- och cykelväg mellan Mönsterås och Timmernabben samt ombyggnationer på skolor och kök på äldreboenden. Utbyggnaden av fibernät fortsätter under budget- och planperioden.

Skattesatsen ligger oförändrad med 21,41 kronor

Till höger kan du ladda ner aktuell budget för Mönsterås kommun.

Kommunens årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, dvs. hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro, hur verksamheterna har konkurrensutsatts och andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Till höger hittar du kommunens årsredovisning i sin helhet. Du kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen via länken nedan.

 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier