Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Översiktsplan » Fördjupad Översiktsplan

Fördjupad Översiktsplan för Mönsterås-Timmernabben

Mönsterås kommun växer, och har som mål att bygga 30 nya bostäder per år, enligt kommunens bostadsfördröjningsprogram 2015-2018. Mönsterås och Timmernabben är de tätorter i kommunen som anses ha högst efterfrågan på boende. Väg 627, Strandavägen, som går mellan de två tätorterna planeras ha en ny gång- och cykelväg (gc-väg) längs sträckan färdig till sommaren 2018, vilket ökar tillgängligheten och pendlingsmöjligheter i området. Landsbygden mellan tätorterna har stor potential att utökas med nya byggrätter, som möjliggör att fler invånare kan bosätta sig i det vackra landskapet, med nära till service och utbud i tätorterna.

Stenmur vid jordbrukslandskapet i planområdet

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och råd i beslut om användningen av mark och vattenområden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Mönsterås kommuns översiktsplan är uppdelad i tre delar; Del 1 – Mål och Strategier (2002), Del 2 – Kusten (2006) samt Del 3 – Inlandet (2012).

Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP)?

Översiktsplanens intentioner kan förändras genom en fördjupning av ett bestämt geografiskt område, och görs när ett område kräver en mer detaljerad och djupgående redogörelse än vad översiktsplanen har. Det är ett strategiskt dokument som redovisar de ställningstaganden som gjorts över det avgränsande området. Samband och konsekvenser bör redovisas i sin helhet och syftet är att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Den fördjupade översiktsplanen är inte bindande men syftar till att påvisa kommunens intentioner för området och ge vägledning till framtida beslut och planering. 

Vad innebär förslaget?

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Mönsterås-Timmernabben är att ange framtida markanvändning och möjliggöra för en varsam och välstrukturerad bebyggelseutveckling i tätortsnära område med lantlig karaktär, vackra utblickar mot kust och åkermark där höga natur- och kulturvärden tillgodoses och bevaras. Den fördjupade översiktsplanens intention är att undersöka om, eller var det kan planeras för nya bebyggelseområden som kan nyttja sträckans förbättrade faciliteter av gc-väg, VA och bredband. En utveckling av området stärker förbindelsen mellan landsbygd och serviceutbud i Mönsterås och Timmernabben samt tillåter fler invånare till chans att bo vid det lantliga jordbrukslandskapet längs Strandavägen. Planförslaget pekar ut fem större områden för bebyggelseutveckling. Dessa utpekade områden ligger som grund för framtida detaljplanering. Utöver dessa områden kan enstaka nya byggrätter vara lämpliga inom planområdet och kunna prövas vid framtida bygglovshandläggning. Jordbruksmarken är en värdefull näring i kommunen och bidrar till områdets lantliga karaktär av öppna vyer, och bör ej tas i anspråk vid framtida bebyggelseutveckling. Ny fastighetsindelning bör anpassas efter landsbygdens karaktär och kunna erbjuda större lantliga fastigheter för enbostadshus.

Vad händer nu?

Den fördjupade översiktsplanen har en likadan planprocess som vid arbetet att ta fram en översiktsplan, vilket innebär två skeden där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samråds- och utställningsskedet. Samrådsskedet är mellan 15 december till och med 2 februari 2018. Därefter bearbetas förslaget utifrån synpunkter som inkommit och ett färdigt planförslag går till utställning som ska vara tillgängligt i minst två månader. Även här kan berörda lämna synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut 5 december att skicka planförslaget på samråd. Kommunfullmäktige beräknas kunna anta den fördjupade översiktsplanen för Mönsterås-Timmernabben sommar/höst 2018.

Har Du synpunkter på planförslaget som Du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till plan & byggavdelningen senast den 2 februari 2018. Synpunkter ska framföras skriftligt och avsändarens namn samt adress eller fastighetsbeteckning ska finnas. 

 

KONTAKT

Frida Emtorp, planarkitekt, telefon 0499-179 93
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2017-12-14.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier