Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Översiktsplan

Översiktsplan

ÖP del 1: Mål och Strategier

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen ska behandla frågor om mark- och vattenanvändning och byggande i hela kommunen. Den är också ett redskap för det lokala utvecklingsarbetet.
 
Översiktsplanen kan ses som en utgångspunkt för detaljplaneläggningen i en kommun och fungerar tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande som en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida markanvändningen. I översiktsplanen samordnas statliga och kommunala intressen i den fysiska planeringen.

Översiktsplanen redovisar kommunens politiska viljeinriktning för den framtida planeringen och byggandet. Planen är inte bindande för efterföljande beslut om t.ex. detaljplaner och bygglov men den ska användas som underlag och vägledning. Därför är det viktigt att den är aktuell.

Särskilda fördjupningar av översiktsplanen kan göras för delområden inom
kommunen.

En översiktsplan ska ha ett visst obligatoriskt innehåll, bland annat
redovisning av riksintressen och andra allmänna intressen som kommunen
anser ska beaktas vid planering och byggande. När en översiktsplan
upprättas ställs höga krav på medborgarinflytande och att planen får en
demokratisk förankring. Förutom omfattande samråd med allmänheten och
berörda myndigheter, organisationer m.fl. ska planen ställas ut för
offentlig granskning i minst två månader innan den slutligt antas av
kommunfullmäktige.

Kommunen skall minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om den
antagna översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Översiktsplanen kommer när den är färdigställd att bestå av tre huvuddelar:
1. Mål och Strategier.
2. Kusten.
3. Inlandet, Alsteråns och Emåns avrinningsområde.

Mål och strategier

Del 1 "Mål och strategier" antogs av kommunfullmäktige 25 feb 2002

Läs: Del 1 - Mål och strategier

Del 2: Kusten

Del 2 "Kusten - Ställningstaganden och konsekvenser" antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2006.

Läs: Del 2 - Kusten - Ställningstaganden och konsekvenser

Del 3: Inlandet

Del 3 "Inlandet - Ställningstaganden och konsekvenser" antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2012.

Läs: Del 3 - Inlandet - Ställningstaganden och konsekvenser

Senast kontrollerad: 2015-10-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier