Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Ringblomman m fl

Detaljplan för Ringblomman m fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en centrumnära förtätning med bostäder. Detta genom att möjliggöra fler byggrätter, öka byggrätter samt genom att tillåta boende genom ändrad planbestämmelse där det enbart har varit samlingslokal eller handel tidigare. Det ingår även att göra bebyggelse planenlig. Planen syftar dessutom till en ny koppling mellan Åsevadsgatan och Älgerumsvägen genom att Jacobs gränd och Lillgatan byggs samman. Stora delar av planen ingår i området som betraktas enligt kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017 (95 §) som “kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde” enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §) Två av de befintliga byggnaderna pekas ut som kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader, samt två byggnader som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför ingår det även i syftet att gynna ett bevarande av planens kulturhistoriska värden.

Planområdet är beläget i centrala Mönsterås samhälle. Området sträcker sig från kv. Svalörten i väst till fastighet Lagboken 1 i öst och avgränsas i nordväst av kv. Smörblomman, i norr av kv. Snödroppen, i nordöst av fastighet gladan 5 och Storken 4. I sydväst avgränsas området av kv. Balken och i sydöst av kv. Kroken.

Till planen finns ett planprogram som antogs 2016. http://www.monsteras.se/asevadsgatan

Utredningen för kulturhistorisk miljö i centrala Mönsterås finns på: http://www.monsteras.se/Nyheter/Kulturhistoriskt-vaerdefulla-bebyggelsemiljoeer-samlade-i-ny-rapport

Förslaget finns tillgängligt för samråd mellan 30 jan - 20 feb på följande plats: Byggnadsnämndens kansli, Kvarngatan 2, Mönsterås.

Ett öppet samrådsmöte hålls måndag 12 februari kl.18.00 i Mönsterås kommunhus, lokal Björken. Alla är välkomna, men för att vi ska veta ungefär hur många som kommer ber vi er skicka en anmälan om deltagande till emma.benskold@monsteras.se

För vidare upplysningar kontakta planarkitekt Emma Bensköld, 0499-17158 eller emma.benskold@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2018-01-29.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier