Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Tillägg till detaljplan för kv Skänken

Planändringen syftar till att möjliggöra en friare utformning av bostäder inom kvarteret Skänken. Gällande detaljplan ”Detaljplan för fastigheterna Möbeln 10 samt del av Möbeln 11, samt del av Mönsterås 6:1” vann lagakraft 2008-07-10, och medger bostäder i en och två våningar.

Gällande plan reglerar också utnyttjandegraden per tomt, samt hur placeringen av huvudbyggnad och garage/carport får ske. Planansökan har inkommit om att uppföra ca 15 lägenheter i området, ansökan innebär bl a parhus, något gällande plans utnyttjandegrads- och placeringsbestämmelser inte tillåter. Därför behöver planens bestämmelser angående utnyttjandegrad och placering ändras.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för begränsat standardförfarande (2010:900), vilket innebär att planen kan antas direkt efter samrådet om berörda inte har några invändningar mot förslaget.

Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 4 juli t om 8 augusti.

Detaljplanearbetet bedrivs med begränsat standardförfarande, vilket innebär endast ett skede där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samrådsskedet.

Om inte alla i samrådskretsen godkänner planförslaget under samrådet innebär det att planförfarandet ändras från ett begränsat förfarande till ett standardförfarande. D v s att även ett andra utskick, granskning, kommer ske.
Under förutsättning att ett begränsat förfarande kan användas beräknas Byggnadsnämnden kunna anta detaljplanen 31 augusti 2017.

Då inte alla i samrådskretsen skriftligt har godkänt planförslaget så övergår planprocessen till standardförfarande vilket innebär att granskning kommer ske. D v s ytterligare en remissrunda till samrådskretsen.

Senast kontrollerad: 2017-08-29.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier