Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Århult 3:102, 3:100 m.fl.

Århult 3:102, 3:100 m.fl.

Ortsanalysen för Blomstermåla, Mitt Blomstermåla, från 2016 visar hur medborgarna i Blomstermåla vill se en centrumutveckling med ett mer attraktivt och levande centrum, mer vegetation samt att fler bostäder byggs i centrumnära läge.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från gällande plan, där det nya planförslaget minskar på platsens hårdgjorda ytor som idag till stor del består av parkering. Istället möjliggörs torgverksamhet, som tillåter en grönare mötesplats i det offentliga rummet. Planen möjliggör även för utökad byggrätt och tillåter en förtätning med bostäder och centrumverksamhet. Planområdet är beläget i centrala Blomstermåla, i anslutning till buss- och tågstationen. Området består i dag av ett mindre torg med parkeringsplatser och en mindre parkeringsyta närmast busstationen, sydväst om planområdet. Här finns hälsocentral, apotek, gym och en närbutik. Planförslaget möjliggör att minska parkeringsytan på torget, och istället få till en attraktiv mötesplats mitt i centrala Blomstermåla. Ny bebyggelse kan rama in torget och få ett mer sammanhållet centrum. Ett högre hus i sydvästra delen av planområdet kan bli ett landmärke för torget.

Planförslaget är ute på samråd 30 januari - 20 februari 2018. Ett samrådsmöte hölls i Folkets Hus, Blomstermåla, måndagen 5 februari.

Samrådshandlingar har skickats ut till fastighetsägare och sakägare som berörs av planförslaget. Alla planhandlingar finns även tillgängliga i kommunhuset; vid entrén och på plan- och byggavdelningen, biblioteken i Mönsterås och Blomstermåla, samt i Hälsocentralens entré mot torget i Blomstermåla. 

 

KONTAKT

Frida Emtorp, planarkitekt, telefon 0499-179 93
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2018-02-07.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier