Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Detaljplan för del av fastigheten Nynäs 2:3 m fl

Planområdet är beläget sydost om Mönsterås samhälle och gränsar i norr till Nynäsvägen.

Huvudsyftet med planen är att i vissa delar ersätta gällande plan (lagakraftvunnen 1993) för delar av fastigheten Nynäs 2:3 mfl.

  • För ett område i väster införs nya bestämmelser för markanvändning, syftet är att där möjliggöra de specificerade markanvändningar inom verksamhet och service (maskinhall, hästgård respektive samlingslokal).
  • I ett område i öster möjliggörs en gatuanslutning mellan bostadsgata i gällande plan och Nynäsvägen i norr. Som en följd av detta kan en vändplats i gällande plan regleras som gata samt kvartersmark för bostäder, likt kringliggande planerat bostadskvarter.
  • I norra delen av området föreslås att gällande plan upphävs. Kommunen bedömer inte att det finns något behov av att marken är planlagd.

Planförslaget överensstämmer med Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kustens intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på www.monsteras.se. När en detaljplan ändras eller ersätts återinträder strandskydd automatiskt. Därmed är delar av planområdet belägna inom strandskyddsområde. Kommunen avser att upphäva strandskyddet i samband med att detaljplanen antas.

Detaljplanen bedöms inte utgöra någon betydande miljöpåverkan enligt byggnadsnämndens beslut 2017-08-31. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. En behovsbedömning bifogas planhandlingen.

Detaljplanen är upprättad 2017-08-31 av plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun.

Detaljplanen var ute på samråd från den 6 september till den 28 september 2017. Under samrådstiden hölls ett öppet samrådsmöte den 25 september i Mönsterås kommunhus. Utöver kommunens tre representanter Henrik Eriksson, Emma Bensköld och Frida Emtorp medverkade 11 personer i samrådsmötet. Totalt har 11 yttranden kommit in under samrådsskedet. Yttrandena har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse och detaljplanen har justerats.

Detaljplanen var ute på granskning från den 18 oktober till den 10 november 2017. Totalt har 5 yttranden kommit in under granskningsskedet samt att kommunstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt planen. Yttrandena har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande och detaljplanen har justerats. Beslut om att anta planen togs den 7 december 2017.

Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2018.

Flygfoto som visar de geografiska områden som omfattas av ny detaljplan.

Planområdet, Detaljplan för del av fastigheten Nynäs 2:3 m fl

KONTAKT

Emma Bensköld, planarkitekt, 0499-171 58
Skicka E-post

Senast kontrollerad: 2018-01-10.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier