Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2017 » Kv Smörblomman m fl

Detaljplan för kv Smörblomman m fl

Planområdet är beläget i Mönsterås tätort och består av kv. Smörblomman samt delar av gatan Jacobs Gränd. Området avgränsas i norr av Åsevadsgatan, i väst av Jacobs Gränd, och i öst av fastigheten Mönsterås 4:1. Områdets areal uppgår till ca 3 hektar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en kombinerad förskola med vårdbostäder på kv. Smörblomman samt att säkerställa gatumark mellan viktiga målpunkter i området.

Planen syftar också till att se över befintliga byggrätter söder och öster om Jacobs Gränd. I gällande plan (1987) tillåts två stora fyrvåningshus på den nuvarande kvartersparken. Planförslaget innebär även att parkeringen sydväst om korsningen Åsevadsgatan/Jacobsgränd även tillåter annan parkering än boendeparkering, ex. pendlarparkering för den nya stationen.

Parallellt med detta detaljplanearbete pågår ett arbete med att flytta Mönsterås resecentrum till Åsevadsgatans möte med E22. Åsevadsgatan kommer då bli ett än starkare stråk som binder ihop Mönsterås från väst till öst, och framförallt mellan den nya stationen och centrum. Det blir därför viktigt att ny bebyggelse utmed Åsevadsgatan utformas på ett sätt som skapar ett intressant och trivsamt element i stadsmiljön.

Planförslaget har varit ute på samråd 10 oktober - 4 november. Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i förslaget. Planförslaget har varit ute på granskning 4 januari - 27 januari. Inkomna synpunkter har sammanställs och redovisas i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 27 mars 2017, och vann lagakraft 28 april 2017.

Planområdesgräns

 

Senast kontrollerad: 2017-05-30.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier