Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2017 » Gissemåla 1:34, del av 1:198 m fl

Detaljplan för Gissemåla 1:34, del av 1:198 m fl

Planområdet är beläget i centrala Timmernabben och gränsar i väster till Varvsvägen och i öster till Kalmarsund. Områdets areal uppgår till ca 10 hektar.

Huvudsyftet med planen är att ersätta gällande byggnadsplan för Timmernabbens hamnområde, vilken har en inaktuell utformning. Den nya detaljplanen anpassas i huvudsak efter befintliga förhållanden.
• En mindre utökning i norra delen av fastigheten Gissemåla 1:34 (Nabbens Rökeri & Fisk) föreslås för att möjliggöra en nybyggnad av restaurang i anslutning till befintlig verksamhet. Nabbens Rökeri & Fisk omfattar olika verksamheter. Den del som omfattar rökeriverksamheten planläggs som Z1 Rökeri och övriga delar planläggs som H1 Handel, livsmedelshandel och restaurang.
• Den västra delen av fastigheten Gissemåla 1:34 omfattar ett befintligt bostadshus och planläggs som B Bostäder. Även den västra delen av den byggnad som inrymmer Nabbens Rökeri & Fisk innehåller bostäder och planläggs därför med användningen B.
• Del av fastigheten Gissemåla 1:34 planläggs i söder som NATUR vilket innebär att allmänheten får bättre tillgänglighet och framkomlighet till stranden.
• En stor del av hamnområdet planläggs som V2 Hamnområde för båtuppläggning och mindre sjöbodar får uppföras inom en stor del av hamnområdet.
• Vattenområdet planläggs i huvudsak med användningen W1 Småbåtshamn.
• Infarten till den allmänna parkeringen norr om Nabbens Rökeri & Fisk flyttas. Parkeringen utökas västerut.
• Korsvirkeshuset planläggs med användningen R1CKH2 (Museum, samlingslokal, Centrum, Kontor och Detaljhandel).
• Däckshuset som tillhört briggen Svea planläggs med användningarna R1 Museum, samlingslokal och V1 Hamn.
• Korsvirkeshuset och röda magasinet har kulturhistoriska värden enligt kulturutredning och byggnaderna säkerställs i planen med en skyddsbestämmelse (q1).
• Strandskyddet upphävs inom all kvartersmark, inom allmän platsmark GATA och P-PLATS samt inom vattenområdena W1 och W2.

 

Detaljplanen antogs 8 juni 2017, och överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen. 

Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-14.

 

Senast kontrollerad: 2017-12-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier