Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2015 » Musseronen 1 m.fl. (Mönsterås Hälsocentral)

Detaljplan för Musseronen 1 m.fl.

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Mönsterås tätort. Området avgränsas i väster av Älgerumsvägen, i norr genom Allégatan, i öst av Visborgsgatan, och i söder genom Ljungnäsvägen.

Landstinget i Kalmar län har behov av större lokaler för Mönsterås hälsocentral och Samrehab distriktrehabiliteringen. Detta kräver om-, och tillbyggnad av befintliga lokaler. För att förändringarna ska kunna genomföras behöver en ny detaljplan för området tas fram. Gällande planer för kv. Musseronen är från 1964 och 1978, och anger området som allmänt ändamål. Allmänt ändamål är en äldre planbestämmelse som inte längre används. Den tillåter alla former av verksamheter så länge stat, kommun eller landsting är huvudman.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Musseronen 1. I gällande plan regleras stora delar av fastighetsytan med byggnadsförbud. Planförslaget medger förutom ökad byggrätt, även ändrad markanvändning. Planen tillåter vård-, kontor-, bostads-, och skoländamål för Musseronen 1. Planförslaget möjliggör även att verksamhet kan få drivas i privat regi, något som inte medges med nuvarande bestämmelse i gällande plan. Planen syftar även till att säkerställa en tvåradig allé längs Allégatan, samt bekräftelse av redan befintlig bebyggelse.

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 11 november till den 5 december 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har varit föremål för granskning 2015-03-09 t o m 2015-04-01. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Planen vann laga kraft 2015-07-15. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger

Ytterligare information kan fås av planarkitekt Henrik Eriksson, telefon 0499-17158 eller henrik.eriksson@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2015-08-18.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier