Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2015 » Blomstermåla 4:144 m.fl. (Coop)

Detaljplan för Blomstermåla 4:144 m.fl. (Coop Blomstermåla)

Planområdet är beläget centralt i Blomstermåla tätort. Området avgränsas i väster av Mönsteråsvägen, i norr av Skolgatan, i öst av fastigheten Blomstermåla 4:112, och i söder genom fastigheterna Blomstermåla 4:11 och 4:149.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Blomstermåla 4:144. I gällande plan regleras stora delar av fastighetsytan med byggnadsförbud.  Planförslaget medger förutom ökad byggrätt, även ändrad markanvändning. Gällande plan tillåter centrumändamål för södra fastigheten, och handelsändamål för norra delen. Planförslaget syftar till att tillåta handels-, och centrumändamål för hela fastigheten. Utöver detta medger även planförslaget att bostäder kan få inrättas på fastigheten, eventuellt genom påbyggnad i höjdled.

Planen syftar även till att reglera bebyggelsen för Blomstermåla 4:48 och 4:73. För Blomstermåla 4:48 råder idag byggnadsförbud för hela fastigheten. Blomstermåla 4:73 är idag enda fastighet kvar som regleras genom en äldre byggnadsplan (1971). Även denna plan innebär stora delar byggnadsförbud. Planförslaget medger bostads- och handelsändamål för båda fastigheterna.

Detaljplanen har varit ute på samråd 16 december 2014 till den 16 januari 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Planen vann laga kraft 2015-04-03. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger

Ytterligare information kan fås av planarkitekt Henrik Eriksson, telefon 0499-17158 eller henrik.eriksson@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2015-05-28.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier