Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2015 » Björnö 1:26 (f d Ödängla 4:13 m.fl.)

Detaljplan för Del av Björnö 1:26 m. fl.(f d Ödängla 4:13 m.fl.)

Planområdet är beläget i Ödängla, ca 10 km öster om Mönsterås centrum. Området avgränsas i norr av Ödängla 2:1, i väst av Ödängla 1:5 och Ödängla 2:1, och i öst av Kalmarsund.

Under 2012 har utbyggnad av gemensam VA-anläggning skett inom ramen för projektet ”Kustnära avlopp”. Ödängla stugby ingår i VA-samfälligheten. Önskemål om ökande byggrätter inom planområdet är ett resultat av detta.

Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse, planlägga för mindre hamnverksamhet och samlingslokal, samt möjliggöra avstyckning av arrendetomter.

Två genomgripande frågor som måste beaktas i planarbetet är klimatförändringar och planområdets bebyggelsekaraktär. Då planområdet är lågt beläget syftar planen till att ny bebyggelse ska uppföras klimatsäkert, d.v.s. ligga utom risk för havsnivåhöjningar samt extremvattenstånd. Planförslaget avser även till att bevara den småskaliga bebyggelsekaraktär som idag finns i området genom regleringar av bl.a. utnyttjandegrad, byggnadernas höjd, gaturum, takutformning, fasadmaterial m.m.

Detaljplanen innebär även att delar av gällande plan från 1975 upphävs, samt att förordnande enligt 113 § Byggnadslagen utgår.

Planförslaget har varit ute på samråd 11 september 2014 - 10 oktober 2014. Inkomna synpunkter har därefter sammanställs samt bemötts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har varit föremål för granskning 2015-05-22 t o m 2015-06-22. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Efter granskningskedet har fastighetsägaren till Ödängla 4:13 ansökt, och fått beviljat hos Lantmäteriet att överföra hela fastigheten Ödängla 4:13 till Björnö 1:26. Därmed finns inte längre någon fastighet vid namn Ödängla 4:13, och därför har även detaljplanen fått byta namn.

Detaljplanen har vunnit lagakraft.

Ytterligare information kan fås av planarkitekt Henrik Eriksson, telefon 0499-17158 eller henrik.eriksson@monsteras.se

Ödängla 4:13
Senast kontrollerad: 2015-11-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier