Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2014 » Kv. Alsikeklövern 3 m. fl.

Ändring av och tillägg till förslag till stadsplan för Harrstorpsområdet i Mönsterås köping.

Området är beläget i norra delen av Mönsterås samhälle, ca 2 km från centrum, och gränsar i söder till Mölstadskolan.

Tomtindelningar är i många fall äldre än i dag gällande detaljplaner och  kan vara ett hinder för förändringar. I många fall är fastighetsbildningen genomförd och något behov finns inte längre för tomtindelningen. Gamla tomtindelningar bedöms i dag kunna upphävas då de spelat ut sin roll.

Syftet med upphävande av tomtindelningar är att ta bort gammal otidsenlig reglering av markanvändningen. Förslaget är att upphäva tomtindelningarna inom fastigheterna Alsikeklövern 3, Rödklövern 1 samt del av Vitklövern 1. Tomtindelningen för del av Vitklövern  1 upphävdes i samband med ny detaljplan, lagakraftvunnen 2013-04-24.

Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen. I dag är det inte möjligt att avstycka nya fastigheter inom kvarteren då tomtindelningarna inte får frångås. Bebyggelsen regleras även fortsättningsvis genom gällande detaljplan.

Detaljplanen är upprättad 2014-01-23 av plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun. Detaljplanearbetet bedrivs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900). Samråd har bedrivits mellan 2014-03-19 t o m 2014-04-16. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett särskilt utlåtande.

Planen vann laga kraft 2014-06-05. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

 

Ök
Senast kontrollerad: 2014-06-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier