Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Detaljplan för Gladan 6

Planområdet är beläget centralt i Mönsterås tätort, och avgränsas genom Gladan 7, 10 och 13 i norr, Storgatan i öst, Parkgatan i väst och Gladan 5 i söder.

Detaljplanens syfte och huvuddrag är:

Gällande detaljplan för området föreslås uppdateras på fyra fronter.

  • Förutom bostäder bör även handel och centrumändamål tillåtas.
  • Antalet tillåtna våningar bör höjas.
  • Andelen prickmark i gällande detaljplan bör minska.
  • Område för befintligt dagvattenmagasin bör säkerställas.

Genom dessa förändringar skapar planförslaget förutsättningar för byggandet av seniorboende i centrala Mönsterås. Detaljplaneförslaget möjliggör även ett stärkt centrum för tätorten. Dels genom att fler bostäder i centrum tillåts, dels genom att handel och annan service medges.

Gällande detaljplan reglerar markanvändningen genom prickmark utmed Park- och Storgatan. Idag är den befintliga bebyggelsen, framförallt längs Storgatan belägen nära gaturummet. Planförslaget föreslår en minskning av andelen prickmark, på så vis skapas bättre förutsättningar att skapa ett enhetligt och väl utformat gaturum.

Stora delar av området används idag som dagvattenmagasin, detaljplanen säkerställer mark för detta.

Detaljplanen är upprättad 2014-03-06 av plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun. Samråd har bedrivits mellan 2014-03-07 t o m 2014-03-31. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Granskning har bedrivits mellan 2014-04-11 t o m 2014-05-05. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Planen vann laga kraft 2014-11-14. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

Gladan 6
Senast kontrollerad: 2014-12-16.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier