Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2014 » Del av Mönsterås 6:1 (Hamnområdet)

Detaljplan för del av Mönsterås 6:1

Planområdet är beläget centralt i Mönsterås tätort, och avgränsas genom Mönsteråsviken i norr, kv. Tändstickan i öst, Hamngatan i söder och järnvägens sträckning i väst.

Detaljplanen möjliggör en omvandling av södra parkområdet till ett område med kultur och fritids-, skol- och centrumändamål. Detaljplaneförslaget innebär möjlighet för byggandet av en kombinerad fritidsgård och kultur- och musikskola samt aktivitetspark i området. Förslaget medför även bekräftelse av redan befintlig bebyggelse.

Planen syftar även till att skapa förutsättningar för en attraktiv och småskalig stadsmiljö med ökat inslag av liv och rörelse. Intill kajkanten förläggs ett TORG-område, medan södra delen av Hamnparken medger besöksalstrande verksamheter.

Detaljplanen är upprättad 2013-11-07 av plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun.

Samråd har bedrivits mellan 2013-11-12 t o m 2013-12-18. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Granskning har bedrivits mellan 2014-03-07 t o m 2014-03-31. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-06-16, och vann laga kraft 2014-07-11

Översiktskarta

 

Senast kontrollerad: 2014-07-21.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier